เครือข่ายสังคมในสังคมเครือข่าย

Main Article Content

น้้าทิพย์ วิภาวิน

Abstract

บทความนี้กล่าวถึงภาพรวมเบื้องต้นของเครือข่ายสังคมในสังคมเครือข่าย โดยเครือข่ายสังคมเป็นเครือข่ายประเภทหนึ่งที่เป็นระบบทางสังคมที่เชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์ หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือตัวแสดงที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมี 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ กลุ่มของบุคคลหรือตัวแสดง กลุ่มแอตริบิวต์ที่อธิบายคุณลักษณะของแต่ละบุคคล กลุ่มของจุดเชื่อมโยงบอกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมเป็นการอธิบายความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่าย การเป็นตัวเรากับสิ่งที่เรามีอาจมีความสำคัญน้อยกว่าความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อผู้อื่นในสังคม การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมมี 2 ประเภทคือความสัมพันธ์ภายในเครือข่ายเดียวกับความสัมพันธ์ของหลายเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน Social

 

Network in a Networked Society

Namthip Wipawin

Ph.D. (Library and Information Studies), Associate Professor, Department of Information Science, Faculty of Liberal Arts, Sukhothai Thammathirat Open University

This article is about the overview of introduction to social network in the networked society. A social network is one type of networks in society that link with relationships which is a set of actors and the relations defined on them, a social network consists of 3 essential elements such as a set of actor, each actor has a set of individual attributes, and a set of ties the defines at least one relation among actors. Social network analysis describes all information about relationships among the network members or nodes. What you are, may not as important as how you have and connect with others. Two types of social network analysis are eco network and complete network.

Article Details

Section
Review Article