การวิเคราะห์บทความวิจัยของอาจารย์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรากฎในฐานข้อมูล SCOPUS และ Web of Scienc

Main Article Content

ปฤชญีน นาครทรรพ

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์เอกสารโดยวิเคราะห์จำนวนบทความวิจัยของคณาจารย์วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ตีพิมพ์และปรากฎในฐานข้อมูลสากล Scopus และ Web of Science ช่วง พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2557 (ค.ศ.1996-2014) การอ้างอิงผลงาน จำนวนความถี่การอ้างอิง รวมทั้งศึกษาวารสารและคุณภาพวารสารที่คณาจารย์เลือกใช้ตีพิมพ์บทความวิจัย และเปรียบเทียบวารสารกับฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อต้องการทราบแหล่งข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย และเป็นแนวทางจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมเพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งการศึกษา แนวโน้มและทิศทางงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ในระยะ 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558-2562 หรือ ค.ศ. 2015-2019) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแบบบรรณมิติ (Bibliometric) ผลวิจัยพบว่า มีบทความวิจัยของคณาจารย์วิทยาลัยฯ ปรากฎในฐาน Scopus และ Web of Science จำนวนใกล้เคียงกัน คือ 881 เรื่อง และ 889 เรื่องตามลำดับ งานที่ถูกอ้างอิงมีมากกว่าร้อยละ 90 ในทั้งสองฐานข้อมูล แต่มีงานเพียง 20 เรื่อง (ร้อยละ 2.27) และ 18 (ร้อยละ 2.02) เรื่อง (Scopus และ Web of Science ตามลำดับ) ที่มีจำนวนความถี่การอ้างอิงมากกว่า 100 ครั้ง บทความในปี 2014 พิมพ์มากที่สุด (99 เรื่อง) (ฐาน Scopus) และบทความในฐาน Web of Science พิมพ์ปี 2008 มากที่สุด (100 เรื่อง) วารสารที่ตีพิมพ์บทความของคณาจารย์ส่วนใหญ่เป็นวารสารระดับดีเยี่ยมถึงดี (Q1 – Q3) มากกว่าร้อยละ 90  วารสาร Journal of Applied Polymer Science ตีพิมพ์ผลงานคณาจารย์มากที่สุดในทั้ง 2 ฐานข้อมูล วารสารที่ตีพิมพ์บทความวิจัยพบในฐานข้อมูลออนไลน์เป็นส่วนใหญ่โดยพบในฐาน ScienceDirect มากที่สุด แนวโน้มและทิศทางการวิจัยของคณาจารย์ใน 5 ปีข้างหน้าอยู่ในกลุ่มวิจัยด้าน Materials Science (Scopus) และ Chemistry (Web of Science) มากที่สุด และพบว่าคณาจารย์มีแนวโน้มให้ความสนใจผลิตงานในกลุ่มวิจัยด้าน Energy Fuels (Scopus) และ Energy (Web of Science) อย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัยทำให้เห็นถึงขีดความสามารถของคณาจารย์ในการผลิตงานวิจัย ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในเวทีวิจัยระดับนานาชาติ สะท้อนให้เห็นข้อมูลว่ามีผลงานถูกอ้างอิงมากน้อยเพียงใด อยู่ในกลุ่มวิจัยเรื่องใดบ้าง มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนคณาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยให้มากขึ้นเพื่อนำองค์กรไปสู่สถาบันระดับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ภาคอุตสาหกรรมสนใจและสามารถจดสิทธิบัตรได้ ปัญหาที่พบในงานวิจัยนี้คือการค้นโดยใช้ชื่อหน่วยงานที่ปรากฎในงานตีพิมพ์มีหลายแบบแตกต่างกัน ชื่อคณาจารย์มีการสะกดผิด ฐานข้อมูลแต่ละฐานมีการรวบรวมแหล่งทรัพยากรไว้ไม่เท่ากันซึ่งมีผลทำให้การแสดงผลแต่ละด้านต่างกัน

An Analysis of Research Papers Indexed in Scopus and Web of Science which Authored by Faculty Staff of the Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University

This research studied and analyzed the document which hilighted : The number of the Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University (PPC) Faculty’s research publications found in Scopus and Web of Science Databases during years B.C. 2539-2557 (1996-2014); analyzed number of citations, cited works, and time-cited; analyzed quality of published-journals which faculty used for publish articles and compared them with the online databases at Chulalongkorn University for using as information for the administrator to support more resources; studies trend of PPC’s research works in the next 5 years (2015-2019). The research used bibliometric analysis. The results found that PPC’s faculty publications found in similar number of research articles 881 articles (Scopus) and 889 articles in Web of Science. Publications both in Scopus and Web of Science were cited more than 90 %. But it had only 20 (2.27 %) and 18 (2.02 %) articles (from Scopus and Web of Science respectively) which were cited more than 100 times. Publications most published in year 2014 = 99 articles (Scopus) while publications in Web of Science most published in year 2008 = 100 articles. More than 90 % of journals are in top quartiles (quartile rate 1 to 3). Journal of Applied Polymer Science is most published Faculty’s publications in both Scopus and Web of Science. Almost of published journals were found in the Online Databases at Chulalongkorn University and most found in ScienceDirect (both in Scopus and Web of Science). Faculty member’s research areas in next 5 years (2015-2019) in Scopus and Web of Science are highest in “Materials Science” and “Chemistry” respectively. The research also found that the research area in field of Energy Fuels/ Energy would be trend of faculty’s research works continuously. The research was shown the capability of PPC’s faculty to do research articles and recognized from the International research conferences. The research also reflected the indept information of faculty’s publication during past 19 year in which research areas; how many cited worked. The university should be support and motivate faculty to publish more research articles to lift the organization to the international institution.  The university should encourage the faculty members to continue the advance research, the innovation with industrials and can be patented. This research had problems in searching from different names of institution, wrong name of faculty members, and different sources which kept in Scopus and Web of Science.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article