วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 9(1) ม.ค.-มิ.ย. 2559

TLA Research Journal, 9(1) Jan-June 2016

Published: 2016-06-20

บทบรรณาธิการ

สุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์

การพัฒนามาตรฐานและสมรรถนะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ในประเทศไทย

ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์, ชุติมา สัจจานันท์, จันทิมา เขียวแก้ว, พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์

63-78

การรู้สารสนเทศด้านสุขภาพ การรู้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพ และสภาวะสุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันบรมราชชนก ในกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง 2 และเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พนิตนาฎ ชำนาญเสือ, จันทิมา เขียวแก้ว, พรเลิศ ชุมชัย, ธัญญารัศม์ ดวงคำ, ฉัตรทอง จารุพิสิฐไพบูลย์, กฤษณา หงส์ทอง, วารีวรรณ ศิริวณิชย์, เยาวลักษณ์ มีบุญมาก

93-117

สภาพวัฒนธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะไทย

จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน, น้ำทิพย์ วิภาวิน, วรัชญ์ ครุจิต, กษิติธร ภูภารดัย

118-139

Designing Online Information Literacy Games Students Want to Play

เทอดศักด์ ไม้เท้าทอง

158-160