การวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยด้านพฤติกรรมสารนิเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2551-2555

Main Article Content

จินดารัตน์ เบอรพันธุ์

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสารนิเทศทางธุรกิจ ในด้านผู้วิจัย วิธีดำเนินการวิจัย  รูปแบบการศึกษา ประเด็นที่ศึกษา กลุ่มบุคคลที่ศึกษา และกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ผลการวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยทั้งหมด 100 รายการ ปรากฏว่าส่วนใหญ่เป็นบทความวิจัย เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ และศึกษาโดยผู้วิจัย 2 คน ผู้วิจัยส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ ร้อยละ 19.8  สอนในโรงเรียนธุรกิจ และ ร้อยละ 15.9 สอนในสาขาการตลาดและการโฆษณา โดยจำนวนมากที่สุดอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อพิจารณาในด้านวิธีดำเนินการวิจัย ปรากฏว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และศึกษาในรูปแบบการรับรู้ ส่วนด้านรูปแบบพฤติกรรมสารนิเทศที่ศึกษา พบว่า  งานวิจัยจำนวนมากที่สุด 30 เรื่อง ศึกษาการใช้สารนิเทศ รองลงมา 19 เรื่อง ศึกษาการค้นหาและการค้นคืนสารนิเทศ สำหรับประเภทของสารนิเทศทางธุรกิจ และ ประเภทของธุรกิจที่ศึกษา พบว่า งานวิจัยจำนวนมากที่สุด ศึกษาสารนิเทศเกี่ยวกับองค์กร และ ไม่เน้นศึกษาธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ ส่วนกลุ่มบุคคลที่ศึกษา เป็นนักวิชาชีพทางธุรกิจร้อยละ 36.0 และ บุคคลทั่วไปร้อยละ 22.0 งานวิจัยส่วนใหญ่ที่นำมาศึกษาไม่ได้ระบุกรอบแนวคิด

Content Analysis of Business Information Behavior Research during 2008-2012

This documentary research was aimed to analyze the contents of research publications on business information behavior, in terms of authorship, research methods, types of research question, researched issues, user groups studied, and conceptual framework used in each research. The results show that most of the 100 analyzed research publications were research articles written in English. Most of them were written by 2 authors and most authors were faculty members. Among them, 19.8 percent taught in business schools and 15.9 percent were associated with marketing and advertising areas. The majority of the researchers lived in the United States. In regard to research methods used, it was found that most of the works were quantitative researches, used survey method, employed questionnaire, and conducted a research into perception patterns. This study illustrated the researched issues of publications on business information behavior that 30 and 19 of all the works were relevant to information uses and information searching and retrieval respectively. For categories of business information and types of business studied, the majority of the publications focused on organization information and did not specifically refer to any one type of business. User groups of interest included business professionals (36.0 percent) and the general public (22.0 percent).  However, conceptual frameworks were rarely specified in research publications.


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article