การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ บริการสารสนเทศ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Main Article Content

ปราณี อัศวภูษิตกุล

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการสำรวจความต้องการสารสนเทศ บริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการวิจัยพบประเด็นที่สำคัญคือ นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นส่วนใหญ่ต้องการสารสนเทศที่เป็นหนังสือเสียงที่มีเนื้อหาสารสนเทศที่ทันสมัยและเป็นภาษาไทยมากที่สุด ด้านความต้องการบริการสารสนเทศ นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นทั้งหมดต้องการใช้บริการห้องสมุดหนังสือเสียง หนังสือเบรลล์ และบริการวิชาการ ในด้านความต้องการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นต้องการใช้บริการการวางแผนการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นรายบุคคลมากที่สุด


Analysis the needs for information, information Services and assistive technology of visually-impaired undergraduate students at Disabled Students Services, Thammasat University

This study surveys the need for Information, Information Services, and Assistive Technology of undergraduate students with visual impairments who have made use of the Disabled Student Services at Thammasat University, Thailand. This study used the mixed method research design employing questionnaires and individual in-depth interviews. Findings show that students have the highest demand for audio books, especially up-to-date ones in Thai language. In terms of Information Service, all students expressed their needs for Audio books and Braille books and Academic Service. For Assistive Technology Needs, these students would like to use individual planning services the most.


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article