วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 9(2) ก.ค.-ธ.ค. 2559

TLA Research Journal, 9(2) July-Dec 2016

Published: 2016-12-29

บทบรรณาธิการ

สุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์

ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน: มรดกทางวัฒนธรรม

ปราณี อัศวภูษิตกุล, สุภาพร โรจนศุภมิตร

105-119