การประเมินคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Main Article Content

สุรีย์วรรณ สรรพสิงห์
ธนพรรณ กุลจันทร์
อังสนา ธงไชย

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ และประเมินคุณภาพเว็บไซต์ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการวิจัยนี้ได้สร้างแบบประเมินคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ประยุกต์จาก มาตรฐานการประเมินคุณภาพDigiQUAL พัฒนาโดยสมาคมห้องสมุดวิจัย (Association of Research Libraries หรือ ARL) แห่งสหรัฐอเมริกา และ WebQUAL พัฒนาโดย Eleanor T. Loiacono และคนอื่นๆ โดยได้คัดเลือกและปรับปรุงให้สอดคล้องเพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปประเมินงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาปัจจุบันในปีการศึกษา 2558 จ านวน 163 คน จากประชากรทั้งหมด 3,058 คน โดยได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมดจ านวน 163 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้งด้านคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์และคุณภาพเว็บไซต์ในทุกมิติ

Electronic Service Quality Assessment at Chiang Mai University Library

The survey research was conducted to assess the quality of an electronic service and the quality of Chiang Mai University Library's website. Electronic service quality assessment form was created by adapting from an Electronic Service Quality (DigiQUAL) developed by the Association of Research Libraries (ARL), United States and a Website Quality (WebQUAL) developed by Eleanor T. Loiacono and the others in order to be appropriately used in assessing electronic library services in Thailand. The samples used in this study were 163 undergraduate students from a population of 3,058 whom studying in Social Sciences and Humanities fields in the 2015 academic year. The results showed that the users were satisfied at a high level in both electronic service quality and website quality in all dimensions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article