วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 10(1) ม.ค.-มิ.ย. 2560

TLA Research Journal, 10(1) Jan-June 2017

Published: 2017-07-11

บทบรรณาธิการ

สุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์

การพัฒนากรอบสมรรถนะด้านการวิจัยของบรรณารักษ์ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

กาญจนา จันทร์สิงห์, ชุติมา สัจจานันท์, จันทิมา เขียวแก้ว

1-15

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ และการรู้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพของ แรงงานกัมพูชาในประเทศไทย

จันทิมา เขียวแก้ว, ทัศนีย์ เกริกกุลธร, ศิริธร ยิ่งเรงเริง, พนิตนาฎ ชำนาญเสือ, พรเลิศ ชุมชัย

33-46

การประเมินคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สุรีย์วรรณ สรรพสิงห์, ธนพรรณ กุลจันทร์, อังสนา ธงไชย

85-99

หุ่นยนต์กับห้องสมุด

ปราณี อัศวภูษิตกุล

100-111

คู่มือสร้างโมเดลธุรกิจ

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

112-113