วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความพร้อมของนักศึกษาปริญญาตรีในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy