วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชากระบวนการควบคุมและการวัดทางอุตสาหกรรม ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล