กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2564): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2564 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy