เผยแพร่แล้ว: 2021-08-29

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่เสริมผำอบแห้ง

กุลพร พุทธมี, วริศชนม์ นิลนนท์

57-69

การพัฒนาเครื่องทดสอบหาค่าอายุการใช้งานของตลับลูกปืนชนิด DGBB 6205 – 2Z

อธิรัช ลี้ตระกูล, เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน, นิคม ลนขุนทด, อัษฎา วรรณกายนต์

87-101

การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการบรรเทาความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกของผู้สูงอายุ ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ปฏิภาณี ขันธโภค, นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ, อัมมันดา ไชยกาญจน์, ปวีณา รัตนเสนา, ชลวิภา สุลักขณานุรักษ์, อูน ตะสิงห์, เนตรนภา สาสังข์

103-116