การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้านทักษะการอ่าน ออกเสียงสัทอักษรสากล ระดับอุดมศึกษาปีที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษ The English Learning Activity Schemes of Phonetic Alphabet Reading Skill for First Year English Major Undergraduate Students

Main Article Content

ทวีวัฒน์ คันทา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะทำการศึกษาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้านทักษะการอ่านออกเสียงสัทอักษรสากล ระดับอุดมศึกษาปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  โดยศึกษาเปรียบเทียบกับนักศึกษาจำนวน 80 คน กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมี 4 ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยนำไปทดสอบกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ตามโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (SPSS: Statistics Program for Social Science) เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Means) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติ T-Test วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA: Analysis of Variance) และการทดสอบรายคู่โดยวิธีการของ Scheffe’s Methodology  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษแตกต่างกัน โดยที่นักศึกษา ได้ผลสัมฤทธิ์ในการฟัง การพูด เขียน สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 79.52, 77.02 และ 76.53 แต่ในทักษะการอ่าน นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 83.33  และ 2) ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาเพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสำคัญ 0.05


The purpose of this study was to compare the abilities in listening, speaking, reading and writing English of the undergraduate 1 year students of English program in Faculty of Education, Sisaket Rajabhat University. The population of this study consisted of 80 first year undergraduate students in Faculty of Education, Sisaket Rajabhat University. Four achievement tests- a listening test, a speaking test, a reading test and a writing test- were conducted by the researcher to mature the abilities in these four skills. The tests were administered to undergraduate first year students in Faculty of Education, Sisaket Rajabhat University and a group of English program, Sisaket Rajabhat University students. The data were computed by the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) using percentage, Means, Standard Deviation, T-Test, One-Way Analysis of Variance (One-Way ANOVA) and Scheffe Procedure.  The results of this study revealed that 1) The students’ achievement in English programs was significantly different. Students in first year English program, Faculty of Education, Sisaket Rajabhat University had the highest achievement in Listening, Speaking and Writing of about 79.52, 77.02 and 76.53 respectively in percentage and in reading skills, students in English program first year had the highest achievement. The students had the lowest achievement in all 4 skills. 2) There was no significant relationship existing between sexes of students at the 0.05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
คันทาท. (2020). การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้านทักษะการอ่าน ออกเสียงสัทอักษรสากล ระดับอุดมศึกษาปีที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษ: The English Learning Activity Schemes of Phonetic Alphabet Reading Skill for First Year English Major Undergraduate Students. JOURNAL OF RATTANA PAÑÑĀ, 5(1), 1-12. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BLJOU/article/view/239993
Section
Research Article