Famous Tree in Narrative with Communication in Community in Sisaket Province

Main Article Content

ชานนท์ ไชยทองดี

Abstract

บทความวิชาการเรื่องต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จากเรื่องเล่ากับการสื่อความหมายในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ต้องการนำเสนอถึงการสื่อความหมายในมิติความศักดิ์สิทธิ์ของต้นไม้กับความเชื่อของชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ข้อมูลที่ใช้ในการเขียนบทความนี้อ้างอิงจากงานวิจัยภาคสนามของผู้เขียนเรื่องเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์กับการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมในจังหวัดศรีสะเกษที่เก็บข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 ในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งใช้แนวคิดความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์เป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์สื่อความหมายในด้าน 1) อนุสรณ์ของชุมชน 2) ผู้พิทักษ์พื้นที่ชุมชน 3) การเป็นผู้ให้แก่คนในชุมชน และ 4) พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ไชยทองดีช. (2020). Famous Tree in Narrative with Communication in Community in Sisaket Province. JOURNAL OF RATTANA PAÑÑĀ, 5(1), 191-208. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BLJOU/article/view/239999
Section
Academic Article

References

กฤติยา โพธิ์ทอง. (2557). ไทยบูชาร่วมสมัย. วิทยานิพนธ์ศิลปะมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.
กฤศนุ สมบุศย์รุ่งเรือง. (2553). การศึกษาสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของย่านชุมชนตลาดพลู เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร. การศึกษาค้นคว้าอิสระการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.
จันท์นิภา ดวงวิไล. (2556). ตำนานพระพุทธรูปในชุมชนชายแดนไทย-ลาว: การสื่อความหมายทาง
วัฒนธรรมและบทบาทการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

นภัสวรรณ สุภาทิตย์. (2553). ไสยศาสตร์ในนิทานพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี: ความเชื่อยังปรากฏอยู่. ใน
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. 2(3), 193-211.
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2560). แนวคิดมานุษยวิทยากับการศึกษาความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทย. ใน
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 25(47), 173-197.
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษและปัณวัฒน์ ผ่องจิต. (2559). รายงานวิจัย เรื่องชุมชนกับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง. (2554). บริบทชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง. ศรีสะเกษ:
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง.
ปฐม หงษ์สุวรรณ. (2556). นานมาแล้ว : มีเรื่องเล่า นิทาน ตำนาน ชีวิต. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรานี วงษเ์ทศ. (2543). สังคมและวัฒนธรรมในอุษาคเนย์. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.
ยศ สันตสมบัติ. (2544). มนุษย์กับวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยอดกมล อุดหนุน ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ. (2561). ความเชื่อและปฏิบัติการบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6(1), 65-78.
วัฒนี อ่องแก้ว. (2553). ความเชื่อที่เป็นมงคลและอวมงคลเกี่ยวกับพืชและสัตว์ของชาวบ้าน อำเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
วิศเวศ อุดมเดชาณัติ. (2550). การศึกษาวัฒนธรรมทางภาษา: กรณีชื่อหมู่บ้านนามเมือง อำเภอขุขันธ์
และอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
สถาพร เก่งพาณิช สุกรี เกสรเกศรา วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์. (2559). การจัดการพื้นที่ทภูเขาศักดิ์สิทธิ์
วัดม่อนพระยาแช่ให้เป็นสถานที่แสวงบุญและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. เอกสารสืบเนื่อง
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “สถาปัตย์กระบวนทัศน์” และระดับนานาชาติ “สถาปัตย์
ปาฐะ” การประชุมวิชาการวิจัยสร้างสรรค์: สรรพศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม วันที่ 19-20
ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน.
เอื้อมพร จรนามล. (2556). โลกทัศน์ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา.
ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 1(3), 28-38.

สัมภาษณ์
กิตติศักดิ์ ประภาสัจเวทย์. (2557). ประวัติบ้านสระภู. 25 กรกฎาคม 2557.
จันทร์ ศรีอุทุมพร. (2557). ประวัติบ้านผือใหม่. 22 มิถุนายน 2557.
เจริญ โยธิการ์. (2557). ประวัติบ้านกระต่ำ. 6 กรกฎาคม 2557.
ตั้น ส่งเสริม. (2557). ประวัติบ้านกระต่ำ. 6 กรกฎาคม 2557.
ทองทศ พึ่งภักดี. (2557). ประวัติบ้านกงพาน. 19 กรกฎาคม 2557.
เทือง ทองวัน. (2557). ประวัติบ้านขมิ้น. 18 กรกฎาคม 2557.
บัว บุตะเคียน. (2557). ประวัติบ้านตะเคียนตะวันตก. 19 กรกฎาคม 2557.
บุญถิน ขมิ้นแก้ว. (2557). ประวัติบ้านขมิ้น. 16 มิถุนายน 2557.
ปิยะภรณ์ อ่อนผา. (2557). ประวัติบ้านกระต่ำ. 8 กรกฎาคม 2557.
ฝั้น พิมพา. (2557). ประวัติบ้านบึงไกร. 6 กรกฎาคม 2557.
พระครูประภัศร์สุตาลังการ. (2557). ประวัติบ้านตะเคียนตะวันตก. 19 กรกฎาคม 2557.
เพ็ง แก้วสมุทร. (2557). ประวัติบ้านกงพาน. 24 กรกฎาคม 2557.
มานะ ศรีสมบูรณ์. (2557). ประวัติบ้านนาดี. 16 กรกฎาคม 2557.
ยศ พากเพียร. (2557). ประวัติบ้านสิม. 17 กรกฎาคม 2557.
รัตนา กลมเกลียว. (2557). ประวัติบ้านบึงไกร. 14 กรกฎาคม 2557.
ลิน เสมอ. (2557). ประวัติบ้านตะเคียนตะวันตก. 19 กรกฎาคม 2557.
เล นาคนวล. (2557). ประวัติบ้านกระเต็ล. 5 มิถุนายน 2557.
สม นาคนวล. (2557). ประวัติบ้านกระเต็ล. 5 มิถุนายน 2557.
สมาน บุญยก. (2557). ประวัติบ้านขมิ้น. 2 มิถุนายน 2557.
สมุทร์ เสมอ. (2557). ประวัติบ้านตะเคียนตะวันตก. 18 กรกฎาคม 2557.
แหลม พงษ์สุวรรณ. (2557). ประวัติบ้านนาดี. 16 กรกฎาคม 2557.
ไหล นาครินทร์. (2557). ประวัติบ้านสระภู. 25 กรกฎาคม 2557.