จริยธรรมการตีพิมพ์ (Publication Ethics) ของบทความในวารสารพฤติกรรมศาสตร์

1.บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors)

2.บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร (Duties of Editors)