ขอบเขตของวารสาร

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาการวิจัยแบบสหวิทยาการ จากหลากหลายศาสตร์ร่วมกัน อาทิเช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ให้ผู้สนใจได้อ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน ระดับชาติและนานาชาติ
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ๆ ทางพฤติกรรมศาสตร์
3. เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ ได้สร้างผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

Peer Review Process

มาตรฐานวารสาร
1. วารสารปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) หรือ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
2. ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกอ. และ สกว. กำหนดโดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง ที่มาจากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่และมาจากสถาบันภายในส่วนหนึ่ง และมีผู้อ่านหรือผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานวิจัยในสาขาและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 คนโดยผู้ประเมินบทความจะไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blinded Peer Review) และเป็นวารสารที่ออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

วารสารพฤติกรรมศาสตร์

เป็นวารสารที่เผยแพร่เป็นประจำทุกปี ๆ ละ 2 ฉบับ โดยตีพิมพ์ในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคมของทุกปี เพื่อการเผยแพร่วิชาการฟรี ไม่มีการจำหน่าย

Sponsors

Behavioral Science Research Institute

Journal History

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันฯ ที่ทำการวิจัยในขอบข่ายทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิชาการจากสถาบันภายในและภายนอกประเทศ ร่วมผลิตผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ในเชิงสหวิทยาการอยู่ตลอดเวลา โดยเฉลี่ยปีละกว่า 10 เรื่อง พร้อมทั้งได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ จากผลงานวิจัย เพื่อเผยแพร่ไปสู่สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนศิษย์เก่าสถาบันฯ ใช้ทำวิจัยค้นคว้าทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ หรือนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคคล ชุมชน และสังคมต่อไป