บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์    มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ แอดสกุล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จุลนี เทียนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.พลเทพ พูนพล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองจัดการ

นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายธนาธิป เจียงจันทร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ