บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเทพ พูนพล  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  โยเหลา                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์  ชูชม                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ แอดสกุล                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.พิชญาณี พูนพล                                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองจัดการ

นางสาวกรวิกา กัปตพล                                       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ