กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทางสังคม ทฤษฎีขบวนการทางสังคม

Main Article Content

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
วันชัย ธรรมสัจการ

Abstract

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนําหนังสือเรื่อง “กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทางสังคม” มีความน่าสนใจเพื่อใช้ทำความเข้าใจพฤติกรรมการเคลื่อนไหวทางการเมืองและขบวนการทางสังคม ซึ่งผู้เขียนได้อธิบายผ่านทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์เพื่อใช้พัฒนาความรู้เพื่อใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของปัจเจกและพฤติกรรมกลุ่มของขบวนการเคลื่นไหวทางสังคม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสหสาขาวิชาต่างๆ


Book Review “Political Framework Analysis of the Theory of Social Movement” By Prapas Pintoptang


This is a review of the book entitled "Political framework analysis of the theory of social movement". It is an interesting book to understand the behavior of the political movement and the social movement which the author describes via various theories and concepts. In addition, this book is useful to develop knowledge to analyze the individual behavior and group behavior in social movements, organizing and can be applied knowledge into interdisciplinary fields.


 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พรหมสาขา ณ สกลนครธ., & ธรรมสัจการว. (2018). กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทางสังคม: ทฤษฎีขบวนการทางสังคม. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat), 24(1), 183-190. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/106024
Section
Book Review

References

ประภาส ปิ่นตบแต่ง. (2552). กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทางสังคม. เชียงใหม่: มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.