การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ ความเชื่อด้านจริยธรรม และการสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาการบัญชี

Main Article Content

วรวิทย์ เลาหะเมทนี
โสภิดา สัมปัตติกร
วรีวรรณ เจริญรูป

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ ความยึดมั่นในวิชาชีพความเชื่อด้านจริยธรรม และความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาการบัญชี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 372 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อความยึดมั่นในวิชาชีพและความเชื่อด้านจริยธรรม ในขณะที่ความยึดมั่นในวิชาชีพมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อความเชื่อด้านจริยธรรมและความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และความเชื่อด้านจริยธรรมมีความสำคัญเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้เกิดความเข้าใจในอิทธิพลระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพกับความยึดมั่นผูกพัน ความเชื่อด้านจริยธรรม และความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศและข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชีของไทย ซึ่งถือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนแนวคิดของสภาวิชาชีพบัญชี ผลการศึกษาได้ชี้แนะแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการบัญชีเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพที่เหมาะสมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ในอนาคตต่อไป


Professional Socialization, Professional Commitment, Ethical Orientation & Professional Skepticism of Thai Accounting Students


The objective of this research is to investigate the relationship among professional socialization, professional commitment, ethical orientation, & professional skepticism of Thai accounting students. The data were collected by questionnaires from 372 accounting students of universities in northern & northeast region of Thailand. Data were analyzed by descriptive statistics & structural equation modeling. The results revealed professional socialization had a significant positive relationship with Professional commitment & Ethical orientation. In addition, Professional commitment has the significant positive relationship with Ethical orientation & Professional skepticism. Furthermore, Ethical orientation has a significant positive relationship with Professional skepticism. This research enables to gain better understanding of the relationship among Professional Socialization, Professional Commitment, Ethical Orientation, & Professional Skepticism of Thai accounting students. In addition, the results reveal the empirically consensus between academic research & professional standards of Federation of Accounting Profession. The results may provide guidelines for development of accounting program that promote an appropriate socialization of professional member.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เลาหะเมทนีว., สัมปัตติกรโ., & เจริญรูปว. (2018). การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ ความเชื่อด้านจริยธรรม และการสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาการบัญชี. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat), 24(1), 23-46. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/99199
Section
Research Article
Author Biographies

วรวิทย์ เลาหะเมทนี, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

Head of Accounting Department

วรีวรรณ เจริญรูป, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

Head of Accounting Department