เจ้าของ       

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ปรึกษา

    

    

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 4

 

นายนนทพงศ์

ยอดทอง   

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

 

นายเรวัช

ศรีแสงอ่อน       

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

 

นายศิริ

จันบำรุง      

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 

นายสมศักดิ์

บุญโพธิ์       

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

บรรณาธิการอาวุโส

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ

บุณยโสภณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

 

ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด

ศิริอนันต์ไพบูลย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

รศ.  ดร.สมคิด

พรมจุ้ย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

รศ.  ดร.จีรวัฒน์

พิระสันต์      

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

รศ.  ดร.ศุภชัย

สิงห์ยะบุศย์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ผศ. ดร.มาเรียม 

นิลพันธุ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

ดร.อินดา     

แตงอ่อน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

รองหัวหน้า                กองบรรณาธิการ

ดร.วีระ

ทองประสิทธิ์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

รองหัวหน้า                กองบรรณาธิการ

นางสาวฉันทนา

พิพัฒน์บรรณกิจ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.ฤกษ์ชัย

ศรีสมบัติ    

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

กองบรรณาธิการ

รศ. ดร.สักรินทร์ 

อยู่ผ่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

 

รศ. ดร.อลิสา 

ทรงศรีวิทยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

รศ. ดร.อัคครัตน์

พูลกระจ่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

รศ.ดร.วรกาญจน์ 

สุขสดเขียว

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

รศ.ดร.นิรนาท

แสนสา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      

 

ผศ.ดร.วาสุกาญจน์ 

งามโฉม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

ผศ.ดร.ศิริวรรณ

วณิชวัฒนวรชัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ผศ.ดร.กานตยุทธ

ตรีบุญนิธิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ        

 

ผศ.ดร.กานตยุทธ 

ตรีบุญนิธิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

 

ผศ.ดร.ภูชิต

ภูชำนิ

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

 

ผศ.ดร.ขนิษฐา

ชัยรัตนาวรรณ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ดร.จารุวรรณ

รัตนโภคา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

 

ดร.อัจฉรา

ธูปบูชากร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

 

ดร.กิจจา

บานชื่น

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 

ดร.สมพงษ์

พนมชัย

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

ดร.กมลวรรณ

เชาว์ช่างเหล็ก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

ดร.คมกฤช

ขำยัง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

ดร.ภิญญดา

อยู่สำราญ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

ดร.ศรายุทธ

ทองอุทัย

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

เลขานุการ

กองบรรณาธิการ

นายพงศ์เชณฐ 

ธีระคานนท์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ผู้ประสานงาน

นางสาวธนาวดี

มั่นคง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

นางอักษรา 

บังชะฎา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

นางสาวสุพัตรา

เอกสัมพันธ์ทิพย์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

นางสาวพันธุ์เครือ

แก้วโต

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

นายชยาทิตย์

อยู่สำราญ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

นางสาวอรอนงค์

เงาจินดา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ที่อยู่กองบรรณาธิการ

อาคารสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

เลขที่ 90  ถนนเทศา  ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  73000

โทรศัพท์ 0-3424-2856   โทรสาร 0-3424-2858   E-mail : ivec4่journal@gmail.com  

Website : www.ivec4.ac.th

Journal Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/IVECJournal/