เจ้าของ       

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ปรึกษา

นายโกเมศ    

แดงทองดี    

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 4

 

ดร.ณัฎฐี

ศรีสวัสดิ์      

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบัน

การอาชีวศึกษา

 

นายไชยศิริ   

สมสกุล       

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1

 

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

 

นายศิริ       

จันบำรุง      

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 3

 

นายสมศักดิ์

บุญโพธิ์       

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 5

บรรณาธิการอาวุโส

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ

บุณยโสภณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

 

ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด

ศิริอนันต์ไพบูลย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

รศ.  ดร.สมคิด

พรมจุ้ย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

รศ.  ดร.จีรวัฒน์

พิระสันต์      

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

รศ.  ดร.ศุภชัย

สิงห์ยะบุศย์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ผศ. ดร.มาเรียม 

นิลพันธุ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

บรรณาธิการ

ดร.อินดา     

แตงอ่อน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

รองบรรณาธิการ

นางสาวฉันทนา

พิพัฒน์บรรณกิจ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.ภิญญดา

อยู่สำราญ    

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

กองบรรณาธิการ

รศ. ดร.อัคครัตน์ 

พูลกระจ่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

รศ. ดร.นิรนาท

แสนสา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

รศ. ดร.อลิสา 

ทรงศรีวิทยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ผศ.ดร.ภูชิต 

ภูชำนิ

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

 

ผศ.ดร.ศิริวรรณ

วณิชวัฒนวรชัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร        

 

ผศ.ดร.ขนิษฐา 

ชัยรัตนาวรรณ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ผศ.ดร.รุจิราพร

รามศิริ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน  

 

ผศ.ดร.แสงเดือน 

เจริญฉิม

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน        

 

ผศ.ดร.กานตยุทธ 

ตรีบุญนิธิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

 

ผศ.อดุลย์ 

พัฒนภักดี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ดร.จารุวรรณ 

รัตนโภคา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

 

ดร.กิจจา 

บานชื่น

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 

ดร.วีระ 

ทองประสิทธิ์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

ดร.สมพงษ์ 

พนมชัย

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

ดร.กมลวรรณ 

เชาว์ช่างเหล็ก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

ดร.ณัฐวุฒิ 

ไถ้เงิน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

ดร.ชาตรี 

จำปาศรี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

ดร.คมกฤช 

ขำยัง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

ดร.ฤกษ์ชัย 

ศรีสมบัติ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

ดร.เกล็ดนที

ไชยชนะ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

ดร.จินตนา 

รวมชมรัตน์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

ดร.มนต์ชัย 

พงศกรนฤวงษ์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

ดร.ศรายุทธ 

ทองอุทัย

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

เลขานุการ

กองบรรณาธิการ

นางสาวกนกวรรณ 

ส่งสมบูรณ์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ผู้ช่วยเลขานุการ

กองบรรณาธิการ

นางประยูร 

มีต้องปัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

นางสาวปิยวรรณ 

เตชะศิรินุกูล

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ผู้ประสานงาน

นางสาวอัญธิกา 

สุขโพธิ์เพชร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

นางอักษรา 

บังชะฎา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

นายพงศ์เชณฐ 

ธีระคานนท์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

นางสาววรรณพร 

โพธิ์ปาน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

นางสาวจุฑาการณ์ 

หลำรอด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ที่อยู่กองบรรณาธิการ

อาคารสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

 

เลขที่ 90  ถนนเทศา  ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  73000

โทรศัพท์ 0-3424-2856   โทรสาร 0-3424-2858   E-mail : ivec4central@gmail.com  

Website : www.ivec4.ac.th

Journal Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/IVECJournal/