จริยธรรมการตีพิมพ์ (Publication  Ethics)

1.  บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ

          1.  บรรณาธิการและกองบรรณาธิการมีหน้าที่กลั่นกรองพิจารณาและตรวจสอบคุณภาพของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ตนรับผิดชอบ

          2.  บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์ และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องในทุกกรณี

          3.  บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่วารสารอื่นมาแล้ว

          4.  บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องคัดเลือกบทความตีพิมพ์เผยแพร่หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้วโดยพิจารณาจากความสำคัญ ความชัดเจน และเนื้อหาจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของวารสารเป็นสำคัญ

          5.  บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความ เหตุจากความสงสัยหรือไม่แน่ใจ โดยจะต้องให้โอกาสผู้นิพนธ์หาหลักฐานมาพิสูจน์ข้อสงสัยนั้น ๆ ก่อน

          6.  บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

          7.  บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่นและเมื่อตรวจสอบพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นต้องหยุดกระบวนการประเมินบทความทันที

2.  บทบาทหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

          1.  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความแก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ

          2.  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ ดำเนินการพิจารณาคุณภาพของบทความโดยคำนึงถึงคุณภาพบทความเป็นหลัก พิจารณาบนหลักการและเหตุผลทางวิชาการโดยปราศจากอคติหรือความขัดแย้งส่วนตัว

          3.  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญโดยพิจารณาความสำคัญของเนื้อหาในบทความที่จะมีต่อสาขาวิชานั้น ๆ

          4.  หากมีส่วนใดของบทความที่มีความเหมือนหรือซ้ำซ้อนกับผลงานชิ้นอื่น ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย

          5.  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความต้องรักษาระยะเวลาการประเมินตามกรอบเวลาการประเมินที่วารสารกำหนด

3.  บทบาทหน้าที่ของผู้นิพนธ์

          1.  บทความที่ผู้นิพนธ์ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น

          2.  ผู้นิพนธ์ต้องรายงานผลที่เกิดจากการทำวิจัยโดยไม่บิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

          3.  ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่นหากมีการนำผลงานเหล่านั้นมาใช้ในผลงานของตัวเอง รวมทั้งจัดทำรายการอ้างอิงไว้ท้ายบทความด้วย

          4.  ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการให้ถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารกำหนด

          5.  ผู้นิพนธ์ที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคนต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยจริง

          6.  ผู้นิพนธ์ต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการทำวิจัยและระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (หากมี)