เกี่ยวกับวารสาร

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม ISSN (Print): 2539-5718, ISSN (Online): 2651-1215 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นวารสารที่เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความปริทัศน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัย โดยเน้นสาขาวิชาการพัฒนาสังคม สังคมวิทยา การพัฒนาชุมชม เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความที่นำมาตีพิมพ์ในแต่ละฉบับ กองบรรณาธิการจะตรวจสอบความสมบูรณ์ตามรูปแบบเป็นขั้นแรก แล้วจัดส่งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) จำนวน 3 ท่าน ประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนดในลักษณะเป็น Double-Blind Peer Review คือ ปกปิดรายชื่อผู้เขียนบทความและผู้เกี่ยวข้อง

บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 3 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed)  โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร

ทัศนะและข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้นๆ มิใช่ความคิดของคณะผู้จัดทำ และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการฯ

กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบทความลงตีพิมพ์และจะแจ้งให้เจ้าของบทความทราบหลังจากผู้ประเมินบทความตรวจอ่านบทความแล้ว

กำหนดการออกเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน)

ฉบับที่ 1  เดือน มกราคม - เมษายน              กำหนดออก เดือนเมษายน                 ปิดรับบทความต้นฉบับ 1 ธันวาคม

ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม            กำหนดออก เดือนสิงหาคม                ปิดรับบทความต้นฉบับ 1 เมษายน

ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม             กำหนดออก เดือนธันวาคม                   ปิดรับบทความต้นฉบับ 1 สิงหาคม

การตีพิมพ์บทความ

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความแบ่งออกเป็น บทความวิชาการ จำนวน 4,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)  และบทความวิจัย จำนวน 4,500 บาท (สี่พันพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ โดยผู้เขียนบทความจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามข้อแนะนำสำหรับผู้แต่งในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม ข้อตกลงหรือกองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์และไม่คืนเงินในกรณีเทียบเคียง

1. บทความของท่านมีความหลายมากกว่า 25% ตามที่ถนนในโปรแกรม CopyCat ในเว็บ Thaijo2

2. ผู้แต่งไม่ปฏิบัติตามรูปแบบที่วารสารกำหนด

3. บทความไม่ผ่านการชมจากแนวตั้ง (Peer Review)

4. ผู้แต่งไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอตามที่กองถ่ายแจ้งในระบบตามระยะเวลาที่กำหนด