Editorial Team

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  หามนตรี           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ

ดร. วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล                             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์   อดิวัฒนสิทธิ์          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติทัศน์   ผกาทอง       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  หามนตรี             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ประณต  นันทิยะกุล             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล             สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร  บุญเสริม          มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ พัฒนะ  เรือนใจดี                มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ยอดทอง        มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม อังกูรโรหิต     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง         มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ดร.ชัยณรงค์  ศรีมันตะ                                   มหาวิทยาลัยบูรพา

ฝ่ายประสานงานและจัดการ

พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

อาจารย์ ดาวเหนือ บุตรสีทา          นายอานนท์ นรมาตร์

 ฝ่ายสูจน์อักษร

พระมหาชาติชาย ปญฺาวชิโร        พระครูสังฆกิจโสภณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง วรรณทอง        ดร.เดชา กัปโก

ฝ่ายแพร่และประชาสัมพันธ์

อาจารย์เดชอุดม แสงบุญ   อาจารย์ จ่ามยุ้น ลุงเฮือง

พระอรุณ มหาสุเมโธ        อาจารย์สนธิญาณ รักษาภักดี

ฝ่ายเหรัญญิก

นางสาวจิราพร อรรถารส   นางสาววิไลวรรณ อิศรเดช

นายนนทนันท์ พงษ์เพ็ชร

เจ้าของ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสัคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย