เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์มีนโยบายเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพสูงด้านกฎหมาย โดยเปิดกว้างรับพิจารณาผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

กระบวนการพิจารณาบทความ : เมื่อผู้เขียนส่งบทความต้นฉบับมายังวารสารแล้ว กองบรรณาธิการจะพิจารณารูปแบบและเนื้อหาของบทความว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วารสารกำหนดหรือไม่  หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วารสารกำหนดจะกำหนดผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ประเมินคุณภาพของบทความ โดยใช้การพิจารณาบทความแบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (double-blind peer review) เมื่อผู้เขียนแก้ไขเพิ่มเติมบทความตามความเห็นและคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว หากกองบรรณาธิการเห็นว่าบทความดังกล่าวสมควรได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จะออกหนังสือตอบรับตีพิมพ์เผยแพร่บทความต่อไป 

ประเภทของบทความ : บทความวิชาการ บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือหรือผลงานวิชาการอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมาย ตลอดจนบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับใช้ศาสตร์แขนงต่าง ๆ กับกฎหมาย เช่น การพัฒนากับกฎหมาย เศรษฐศาสตร์กับกฎหมาย วิทยาศาสตร์กับกฎหมาย หรือมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับกฎหมาย เป็นต้น

ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดออก : ตีพิมพ์และเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

เจ้าของวารสาร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ISSN (Online) : 2730-3721