ติดต่อ

วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-2520 อีเมล songkla.law.j@gmail.com

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
บรรณาธิการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ 66+ 7428-2544

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางสาวจันทิรา จันทรโชติ
เบอร์โทรศัพท์ 66+ 7428-2520