กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
1. คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บรรณาธิการ
1. อาจารย์กิตติยา พรหมจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. อาจารย์สุพัทธ์รดา เปล่งแสง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กองบรรณาธิการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา สุขสม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุศ์ อภิบาลเกียรติกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. อาจารย์พงค์ศักดิ์ เจ๊ะพงค์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. อาจารย์ธนรัตน์ มังคุด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค มหาวิทยาลัยทักษิณ
6. ศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
7. ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ มหาวิทยาลัยรังสิต
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11. รองศาสตราจารย์สิทธิกร ศักดิ์แสง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
12. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13. รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ดือเระ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16. นายนันทน อินทนนท์ บริษัท ติลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่ลแนล จำกัด
17. นายสุรชัย ตรงงาม มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
กองจัดการวารสาร
1. นางสาวจันทิรา จันทรโชติ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. นายพงศกร แย้มมีศิลป์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. นางวิมลสิริ พลรักษ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. นางสาวมณฑาทิพย์ จันทร์จะนะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์