ทีมบรรณาธิการ

บรรณาธิการ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง         คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บรรณาธิการร่วม
อาจารย์ กิตติยา พรหมจันทร์                            คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กองบรรณาธิการ         
ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค                 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์            คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล          คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า                     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายนันทน อินทนนท์                                       บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุศ์ อภิบาลเกียรติกุล     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์ ดร.ศิริญญา ทองแท้ สมจริง                คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์สุพัทธ์รดา เปล่งแสง                            คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์