เปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ตลอดทั้งปี

2020-03-02

กองบรรณาธิการ วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารกฎหมายสงขลานครินทร์
(SONGKLANAKARIN LAW JOURNAL) ตลอดทั้งปี

โปรดศึกษาข้อแนะนำสำหรับผู้เขียน