กองบรรณาธิการวารสารกฎหมายสงขลานครินทร์

2021-01-19

เนื่องจากกองบรรณาธิการวารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ชุดเดิมได้หมดวาระการทำหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงกำหนดให้มีกองบรรณาธิการชุดใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีรายนามดังนี้

ที่ปรึกษา
1. คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บรรณาธิการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กองบรรณาธิการ
1. ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. อาจารย์ ดร.ศิริญญา ทองแท้ สมจริง  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. อาจารย์ กิตติยา พรหมจันทร์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้จัดการวารสาร
1. นางสาวจันทิรา จันทรโชติ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์