เลขมาตรฐานสากลประจำวารสารกฎหมายสงขลานครินทร์

2021-01-19

วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ได้ใช้เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN: 2651-1894) กับวารสารตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) จนถึงวารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน 2563) ต่อมาได้ขอยกเลิกเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN: 2651-1894) และจดแจ้งเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ใหม่อีกครั้งต่อหอสมุดแห่งชาติในชื่อวารสาร SONGKLANAKARIN LAW JOURNAL เพื่อให้มีความเป็นสากลและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และเริ่มใช้เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN: 2730-3721 (Online) ซึ่งเป็นเลขใหม่ในวารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) เป็นต้นไป