อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารกฎหมายสงขลานครินทร์

2021-06-30

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์จะเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ที่เกิดจากการประเมินคุณภาพบทความและการตีพิมพ์เผยแพร่ดังนี้
      - บทความภาษาไทย 4,500 บาทต่อบทความ
      - บทความภาษาอังกฤษ 7,000 บาทต่อบทความ
เว้นแต่ผู้เขียนบทความเป็นอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้เขียนบทความ
กรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้เขียนบทความสามารถทำหนังสือขอลดอัตราหรือยกเว้นการชำระค่าธรรมเนียมต่อกองบรรณาธิการได้