วารสารคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

เปิดรับบทความความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารคุรุศึกษา ปีที่ 2

2020-02-27

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 2 โดยกำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ของทุกปี

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฎาคม - ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2020-01-20

การพัฒนาเครื่องมือประเมินตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ความมีเหตุผล และความมีเมตตา

รศ.ดร.ทัศนีย์ บุญเติม, สุภาพร มัชฌิมะปุระ, ชูศรี คูชัยสิทธิ์, ทวีชัย บุญเติม, พนิษฐา พานิชาชีวะกุล, ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์, พรทิพย์ บุญพวง, จินตนา บุญจันทร์, วรรณดี บัญญัติรัชต, อรวรรณ บุราณรักษ์

17-34

ดูเล่มทุกฉบับ