กัลยาณมิตรกับการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก

Main Article Content

วิไลรัตน์ พฤกษาภิรมย์
สมคิด เศษวงศ์

บทคัดย่อ

          บทความเรื่อง “กัลยาณมิตรกับการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก” เพื่อให้ผู้ประเมินภายนอกมีความรู้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย สอดคล้องกับยุคดิจิตัลโลกาภิวัตน์ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดแบบองค์รวมหรือบูรณาการ เพื่อให้เกิดสมรรถนะของความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมที่จำเป็น โดยนำหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ มาปรับประยุกต์ใช้เสริมสร้างสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก ได้แก่ 1. น่ารัก 2. น่าเคารพ 3. น่ายกย่อง 4. รู้จักพูด 5. อดทนต่อถ้อยคำ 6. กล่าวชี้แจงแถลงเรื่องต่าง ๆ ที่ลึกซึ้งได้ และ 7. ไม่ชัดจูงไปในทางที่เสื่อม ในการตัดสินใจเลือกดำเนินชีวิตไปในทางที่ดี มีประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสามารถแนะนำบุคคลอื่นให้ดำเนินชีวิตในสิ่งที่ดีงามตามบุคคลนั้น ย่อมได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งนอกจากจะเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองแล้ว ยังเป็นกัลยาณมิตรให้กับบุคคลอื่นด้วย

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย. (2560). พื้นฐานการจัดการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บริษัท ซูเปอร์โพล จำกัด. (2563). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการประเมินคุณภาพภายนอก และการพัฒนาการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.กรุงเทพฯ : บริษัท ซูเปอร์โพล จำกัด.

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2546). ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี.

วิจารณ์ พานิช และคณะ. (2544). รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : กรณีนิวซีแลนด์. กรุงเทพฯ : สมศ., 2544.

สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). (2566). รูปแบบกัลยาณมิตรประเมิน . https:// www.onesqa.or.th/th/profile/885 วันที่. 20 เมษายน 2566.

สุวิมล ว่องวานิช. (2559). การประเมินอภิมาน วิธีวิทยาและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ : ศูนย์เครือข่าย สมศ.คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

(2) ภาษาอังกฤษ

Chuanpis SitThiThada. (2009). Performance Model of Effective Basic School Administrators. Doctor of Philosophy Thesis. Graduate school: Silpakorn Universit

Danai Thianphut. (2007). Ability in viewpoint. Bangkok: AR Information and Public Relations. United States of America: Harvard Business School Publishing Corporation.

David McClell. (2004). A guide to job competency assessment. The United State of America: Davies-Black Publishing. a division of CPP. Inc.

McClelland, D. C. (1973). Test for Competence, rather than intelligence. American Psychologists, 17(7).

Phramahakanyawat Kittitharo (Meechai). (2022). Buddha’ Conduct of Social Studies Teaching to Support the World in an Integrated Way. The Journal of Research and Academics Vol. 5 No. 1 January-February, 2022: 293- 304.

Spencer, L.M., & Spencer. (1993). S.M. Competence at work Model For superior performance. New York: Wiley

Thamrongsak Kongkasawat. (2008). Practical Competency ... How did they do it?. Bangkok: Promotion Association Technology (Thai-Japanese).