วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2566 วารสารได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI)  กลุ่มที่ 2 (1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2567) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-26

พุทธสันติวิธีเพื่อแก้ไขความขัดแย้งสังคมในปัจจุบัน

โชติวัฒน์ ไชยวรรณ, พระปลัดสุระ ญาณธโร , พระครูสาธุกิจโกศล, วันชัย ชูศรีสุข

11-21

กัลยาณมิตรกับการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก

วิไลรัตน์ พฤกษาภิรมย์, สมคิด เศษวงศ์

22-32

คุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

สถาพร วิชัยรัมย์, ประชัน คะเนวัน, ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ, สากล พรหมสถิตย์, ธนพัฒน์ จงมีสุข

33-44

STRUGGLING FOR PhD: A LIFE STORY OF A THAI UNIVERSITY TEACHER

Yongyut Khamkhong, Sasiwimon Phlaichum, Phraplad Sura Yanatharo

61-76

ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดระยอง

อินทร์แปลง ไชยโคตร, รังสรรค์ ประเสริฐศรี, อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ

77-92

ศึกษาบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระครูปทุมเขตบริบาล (เนื่อง อคฺควํโส)

พระครูใบฏีกาณวัฒน์ อรุโณ (กำลังรัมย์), ภัฎชวัชร์ สุขเสน, ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม

202-215

พัฒนาการโรงเรียนวาณิชย์นุกูล พ.ศ. 2467- 2563

อัญญานี ครึ่งมี, ชาตรี เกษโพนทอง, สิริพัฒถ์ ลาภจิตร

276-283

ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

พระสมุห์เขตโศภน ธีรปญฺโญ (เข็มแก้ว) , พระครูใบฎีกาเวียง กิตติวณฺโณ, ทวีศักดิ์ ทองทิพย์

298-310