ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

อัสมาวี รักวงศ์
ปกรณ์ ปรียากร
อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
พระปลัดสุระ ญาณธโร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กรุงเทพมหานคร ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ 2) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กรุงเทพมหานคร จำนวน 280 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


ผลการวิจัยพบว่า


  1. ปัจจัยการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กรุงเทพมหานคร ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นไปในทิศทางเชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ปัจจัยด้านทักษะ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านรูปแบบการบริหาร ปัจจัยด้านกลยุทธ์ และปัจจัยด้านบุคลากร ตามลำดับ

  2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กรุงเทพมหานคร พบว่า มีความแตกต่างกันของนโยบายและแผนของแต่ละสำนักงานเขต ส่งผลให้การบริหารงานแต่ละพื้นที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งยังไม่มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย และการจัดการเรียนการสอนที่ยังไม่ได้รับการนิเทศจากผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทางด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กนกวรรณ แก้วดี. (2565). ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ธิษิรินทร์ ปัญญายุทธศักดิ์. (2562). ปัจจัยตามหลักแนวคิด 7S ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสัตหีบ. การศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ประทีป กันทะเรือน. (2552). องค์ประกอบที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานตามแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์การเกษตรสบปราบจำกัด. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พิริยา ผาติวิกรัยวงค์. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช.

ภัทรกร โนสี, คฑาเทพ จันทร์เจริญ และธงชาติ วงษ์สวรรค์. (2565). “ปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย”. วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 5(6), 67-82.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2562). มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2564). แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค.

สำนักพัฒนาสังคม. [ออนไลน์]. (2565). ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร. เข้าถึงได้จาก https://webportal.bangkok.go.th/public/user_files_editor/103/SocialWelfare/Pre-schoolChildren_Sep2022.pdf.

อมรศักดิ์ เงาะผล และวราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร. (2561). “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอ

ทับปุด จังหวัดพังงา” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 14(2),

Waterman, R. H., Peters, T. J. and Phillips, J. R. (1980). “Structure is not organization”. Business Horizons, 23(3), 14-26.