ขอบเขตเนื้อหา
วารสารมนุษย์กับสังคม จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ และส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต รวมทั้งผู้สนใจได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ 1. อักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์  2. ภาษาและภาษาศาสตร์ 3. ประวัติศาสตร์และปรัชญาแห่งศาสตร์ความรู้ 4. การพัฒนา และ 5. วัฒนธรรมศึกษา 

กระบวนการ Review 
ทุกบทความที่ตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed) ในสาขาวิชานั้นไม่น้อยกว่าสองท่าน ทัศนะและความคิดเห็นของบทความในวารสารฉบับนี้ เป็นของผู้เขียนแต่ละท่านไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

กำหนดการออกเผยแพร่
วารสารมนุษย์กับสังคม ตีพิมพ์เผยแพร่ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)
มกราคม-มิถุนายน, กรกฎาคม-ธันวาคม