บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ  หรรนภา

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

ศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ธีรศาศวัต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษ ทองเลิศ (มหาวิทยาลัยรังสิต)

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช สังขมณี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี (มหาวิทยาลัยมหิดล)
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม  (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล (มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ)   

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร มูรพันธุ์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณินทร์ รักวงศ์วาน (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสิต ลีนิวา (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

อาจารย์ ดร.โสภี อุ่นทะยา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

 

พิจารณาตรวจสอบภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ ทองสุขแก้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ สุขยิ่ง

 

พิสูจน์อักษร
อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ลักษณะวงษ์

อาจารย์วชิราภรณ์ วรรณโชติ

 

ออกแบบรูปเล่ม/ปก 

ดูแล/พัฒนา เว็บไซต์และระบบสารสนเทศ

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ สังฆมณี

 

เลขานุการ
นางสาวปภาวรินทร์ วรหิน
นางสาวเจณจิรา สีมาศ