The process of developing caregivers based on community concepts for appropriate practices for early childhood development Base

Main Article Content

ปกรณ์ชัย สุพัฒน์ และคณะ

Abstract

               This research aims to investigate the knowledge and the processes of developing caregivers based on community concepts for appropriate practices for early childhood development Base. This paper is qualitative
research that focuses on describing true nature. The author applied Purposive Sampling because informants have to have experience in child care to cover all staff data (20 people). Methods of collecting information included the
documents, in-depth interviews and observations while interviewing. 


                The study results showed that the process of developing child care according to the community concept, which is appropriate for early childhood development, has the essential elements: 1) the issue of building a relationship with children, 2) the issues of building relationships with parents in good cooperation between families, 3) the issue of environmental management to promote health and safety and 4) the issue of organization
of the environment to promote a learning environment that promotes early childhood learning to provide the space. 1.5) The issue of learning management that promotes the development organization of learning activities. 1.6) The issue of individual developmental assessment of the children’s development and growth. 1.7) The issue of the condition of the workload of child care teachers - who joined this research – take responsibility as caretakers and child development supervisors. In addition, the data analyses also revealed that the conditions of success in managing child care at the organizational level consisted of three main elements. First, the executives have to follow up on their work by focusing on the work of the subordinates. They also need to promote workshops on teamwork and collaboration. Finally, the culture and working atmosphere need to be created to support learning new things, bringing knowledge, and working more effectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article

References

จรรยา ชินสี. (2552). แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

พรรณนิภา สายหยุด. (2558). แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การ

ภาครัฐและเอกชน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

นิยม ธรรมนูญ. (2553). การพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิศาลา ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ. การศึกษา

ค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม.

บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี. (2558) รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเสริมสร้างสมรรถนะระหว่างบุคคลหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร.

ภัทรวดี แก้วกระจาย. (2555). การนำเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง.

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

วัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา และสุปรีดา มณิปันติ. การดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารเกื้อการุณย์,

(2): 51-68.

สถาบันแห่งชาติเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย. พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

สว่างจิตร วิเศษ. (2556). การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโรงเรียนเทศบาล 7 เทศบาลอุดร อำเภอเมืองจังหวัดอุดร.

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 3(1): 93–99.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579. พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.

สุภางค์ จันทวานิช. (2554). การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ:

โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุดารัตน์ สอดเสน. (2556). การศึกษาปัญหาในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอบ้านกรวด. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

โสรดา จิตรฉาย. (2555). การศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Gestwicki,C. (1999). Developmentally Appropriate Practice: Curriculum and

development in early education. Boston: Delmar Publisher.

McDermott, Richard, and Snyder, Williams C., Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge, Harvard Business

School Press, Cambridge, USA, 2002, 304 pages (ISBN 1-5781-330-8).

Melhuish, E.C., Sylva, K., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I. & Taggart, B. (2001). The Effective Provision of Preschool Education Project,

Technical Paper 7: Social/behavioralAnd cognitive development at 3-4 years in relation to family background. London: Institute

of Education/DfES.

Senge, P. M., N. Cambron-McCabe, T. Lucas, A. Kleiner, J.Dutton, & B. Smith. (2000).

Schools that Learn: A Fifth Discipline Fieldbook for Educators, Parents,and

Everyone Who Cares about ion. New York: Doubleday.

Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity.

Cambridge University Press. [Online]. Available form:

https://doi.org/10.1017/CBO9780511803932. [accessed 5 January 2020]

Weiss, Heather B; Caspe Margaret; and Lopez, M. Elena. (2006). Family Involvement in

Early Childhood Education. Harvard Family Research Project. [Online]. Available form:

www.gse. harvard.edu/hfrp/project/fine/resources/guide.html. [accessed 5 January 2020]