The Rights, Liberty and Participation of The People in Local Government According to The Constitution of The Kingdom of Thailand

Main Article Content

Jennarong Pankom

Abstract

The purposes of the current study are to study the progress of rights, liberties, and participation of people in local administration organizations, to describe the characteristics of rights, liberties, and participation of people in local administration organizations, and to introduce a guideline for protecting rights, liberties, and participation of peoples in local administration organization based on the constitution of Kingdom of Thailand. The results are as follows. Regarding the development of rights, liberties, and participation of people in local administration organizations based on the constitutions of the Kingdom of Thailand in 1997, 2007, and 2017, it was found that rights and liberties are always considered a core principle of Thai democracy. It shows the attempts to develop the government system of Thailand following the principles of universal democracy. In terms of characteristics of rights, liberties, and participation of people in local administration organizations, it was found that the 1997 constitution focuses on constructing the knowledge of rights and liberties for the people; meanwhile, the 2007 constitution emphasizes the rights to know the people. This widens people's rights to know the information of government units. Moreover, the 2007 constitution also issues personal information that labels individual information directly and indirectly. Lastly, the 2017 constitution widens the rights to know, stating that people have the right to know the information of the government units before any actions are taken...

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article

References

กิตติศักดิ์ ปรกติ. (2546). การปฏิรูประบบกฎหมายภายใต้อิทธิพลยุโรป. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

คณิน บุญสุวรรณ. (2551). รัฐธรรมนูญไทย. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ.

ธนาชัย สุนทรอนันตชัย และคณะ. (2560). มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลข่าวสารของรัฐและการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูล โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี

งบประมาณ 2560. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.

นันทชัย รักษ์จินดา. (2562). การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ศึกษาเปรียบเทียบ รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช

และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, การประชุมหาดใหญ่

วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 11, [ออนไลน์]. ได้จาก:

http://www.hu.ac.th/conference/proceedings2020/ [สืบค้นเมื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม

.

บรรเจิด สิงคะเนติ. (2543). หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ.(2558). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย: ความเป็นมาและสาระสำคัญ. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า.

ทศพล สมพงษ์. (2555). การสังเคราะห์บทเรียนเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

วนิดา แสงสารพันธ์. (2555). ขอบเขตการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตาม

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. รายงานการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2555. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สมชาย ปรีชาศิลปะกุล และคณะ. (2555). การศึกษาพัฒนาการการรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550: โครงการการศึกษาพัฒนาการการรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550. รายงานการวิจัย.ทุนอุดหนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

อมรัน ระเด่นอาหมัด. (2556). การใช้สิทธิและเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในกระบวนการประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญพ.ศ 2550. วิทยานิพนธ์ปริญญา.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

อัครพล พูลผล. (2560). เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 ในประเด็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ. วิทยานิพนธ์ปริญญา.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง). สาขาวิชาการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.