บรรณาธิการ                 ดร.ชมพูนุช  บัวบังศร               ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองบรรณาธิการ           นางอุมาพร  ไชยจำเริญ           รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

                                       นายสุรพล    จิรวรเดช              รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยบรรณาธิการ       นางสุวรรณา   ลิ้นทอง               ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

กองบรรณาธิการ

รศ.ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์              สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.ฉันทนา ปาปัดถา                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.จินตนา ถํ้าแก้ว                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.พีรญา เชตุพงษ์                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดร.ประทีป ผลจันทร์งาม                       สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ดร.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์                      สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ดร.อาทิตย์ กลีบรัง                                สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ดร.วิชัย คุ้มมณี                                     สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

เลขานุการกองบรรณาธิการ

นางขนิษฐา จิตรอรุณ

 

ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ

นางสาวกำยาน อยู่ประเสริฐ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

นางสาวศิริวิมล โพธิ์ไพร สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร