วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในทุกสาขาวิชาของครู คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และเป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลงานต่าง ๆ ของนักเทคโนโลยีด้านอาชีวศึกษา เป็นวารสารราย 6 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2020)

เผยแพร่แล้ว: 2020-10-02

การสร้างชุดทดลองการเขียนโปรแกรมควบคุม การเคลื่อนที่ของบอลสกรู

ประพรรณ เกษหอม, สุนทร ก้องสินธุ, ณัฐวิชช์ สุขสง

35-44

การศึกษาการพัฒนาการนำเสนองานก่อสร้าง ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR)

ณัฐพร เขียวแก้ว, วิชัย คุ้มมณี, ศรยุทธ กิจพจน์, จิราภร คุ้มมณี

57-66

การพัฒนาโครงหลังคาปรับระดับ

พรรณี พุทธเจริญทอง, ภาณุเดช ขัดเงางาม, ฐิติชญา ศรีสุข, พิชิต เด็ดดวง

67-77

ดูเล่มทุกฉบับ