ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม Factors Affecting Consumers' Decision to Buy Bakery in Nakhon Pathom Province

Main Article Content

Patsasi Sripipatporngul

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมต่อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม
(2) ศึกษาความคิดห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของต่อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม (3) ศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม (4) เปรียบเทียบลักษณะประชากรกับการตัดสินใจเลือกซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม และ (5) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม จำนวน 400 คน ได้ด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) การทดลอบค่าที (t-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐมพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ ส่วนใหญ่เลือกซื้อเบเกอรี่จากร้านเบเกอรี่ทั่วไปแบบมีหน้าร้าน ร้อยละ 50 โดยเลือกซื้อขนมปังต่างๆ ร้อยละ 39.50 ซื้อกับร้านเบเกอรี่เพราะรสชาติดี ร้อยละ 40.50 ซื้อรับประทานเอง ร้อยละ 68.50 ซื้อเวลา 15.00-18.00 น. ร้อยละ 36.75 ค่าใช้จ่ายระหว่าง 101-200 บาท ร้อยละ 41.50 และใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 50.50 (2) ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของต่อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมาก (x=4.23) (3) การตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมาก (x=4.13) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (4) เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (5) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลทางบวกต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

สุไมยะ มูซอ และ คณะ, (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ผ่านร้านค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

คมชัดลึก. (2564). “เทรนด์เบเกอรี่” ปลายปี 2021 ปรับตัวก่อน รู้ก่อน รวยก่อน!!!. สืบค้นจาก https://www.komchadluek.net/kom-lifestyle/487385

ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร. (2559). ข้อมูลศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร. (1 ตุลาคม 2562) สืบค้นจาก http://www.nfi.or.th/service-single-page.php?id=296

วรรณภรณ์ สุขแจ่ม. (2560). พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

The school of baking and pastry art. (2565). BAKERY & PASTRY TREND | เทรนด์เบเกอร์รีและขนมอบ. สืบค้นจาก https://www.knowhowbake.com/เทรนด์เบเกอร์รี่และขนมอบ/21

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2564). จำนวนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามกลุ่มอายุ ภาคและจังหวัด พ.ศ. 2555 – 2564. สืบค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2565 จาก http://statbbi.nso.go.th/staticreport/Page/sector/TH/report/sector_01_11102_TH_.xlsx

Taro Yamane. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. 3d Ed. New York: Harper and Row Publications.

บรกรณ์ ทาสอน. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away ของกลุ่มนักศึกษา

ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ.วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก. 38(2) พฤษภาคม - สิงหาคม, หน้า 128

สมสมร ตันเสรีสกุล. (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตลาดระดับบนที่มีร้านจำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ญาณิน สุขเสวต และ กันติมาส ลีสาสถาพรกิจ. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร. โครงการพิเศษตามหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คระเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

ศรัณยา วรรณธนวิจารณ์. "การวิเคราะห์ตลาดธุรกิจร้านเบเกอรื่ในประเทศไทย". สารนิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549.

วิวิศน์ ใจตาบ. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. การศึกษาอิสระตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ศิลาพร วิภาสสุวรณ. (2558). ปัจจัยทางการตลาดในการเลือกซื้อเบเกอรี่แบบซื้อกลับบ้าน (Take Home)จากร้านเบเกอรี่ที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรศิลปะสาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

เอมธิกานต์ ทาวงค์มา. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑเ์บเกอรี่ ในเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผุ้บริหาร วิทยาลัยพณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

ศรัญญา วิจิตรบุญชูวงศ์ ธำรงค์ เมฆโหราและปัญญา หมั่นเก็บ. (2559). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในเขต กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาร้าน Yamazaki. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 34(2) พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 31-40.