Expanding the Role and Mission of Judicial Affairs to Local Administrative Organizations: Proposals, Guidelines and Scopes of Mission

Main Article Content

Orathai Kokpol

Abstract

     This study aims to analyze the potential and feasibility of expanding the role and mission of the Ministry of Justice to local administration. Proposals, models, and guidelines are presented for the cooperation between the Ministry of Justice and local administrative organizations in line with the mission and diversity of local administrative organizations. Pilot projects to prepare for the expansion of the roles and mission of the Ministry of Justice to local administration include qualitative research and demonstration experiments in four pilot areas.


     The results of the study show that the mission of local government organizations has a high potential of carrying out the following missions of judicial affairs: 1) prevention and surveillance; 2) legal education and advice; and 3) conflict management/conciliation. The following missions of judicial affairs also have a medium-level potential of carrying out by the mission of the local government organizations: 1) justice services; and 2) rehabilitation and correction. Regarding the way to strengthen cooperation, the potential problems are examined by proactively inviting all of the stakeholders to collaborate and by working with the local government agencies. There are four steps in the guidelines: 1) conducting informal meetings and appointing working groups; 2) organizing practical meetings to create joint plans; 3) establishing memorandums of understanding to put the plans into practice; and 4) conducting work evaluations.


     The scope of the mission on MOUs includes: 1) prevention and surveillance with information networks, a database of juvenile groups at risk, and campaign activities for the groups at risk; 2) legal education and advice, justice services, general law knowledge/ advice, protection of rights and freedoms, forensic science service, video conferencing service for online visits to juvenile corrections facilities, and offenders’ relief after release; 3) conflict and reconciliation in some potential cases such as civil cases, juvenile cases, and general cases; 4) rehabilitation and correction both before and after release to reduce the risk of reoffense as well as to support the offender after the release. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
kokpol, orathai . (2020). Expanding the Role and Mission of Judicial Affairs to Local Administrative Organizations: Proposals, Guidelines and Scopes of Mission. King Prajadhipok’s Institute Journal, 15(2), 21–48. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244101
Section
Original Articles

References

กรมคุมประพฤติ. (2549). ค้นเส้นทาง สร้างความรู้ ก้าวสู่ยุติธรรมชุมชน ถอดบทเรียนโครงการพลังเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแก้ปัญหายาเสพติด. กรุงเทพฯ : ศรีบูรพาการพิมพ์.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2559). “สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ”., สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, สืบค้นจาก http://www.dla.go.th/work/abt/

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์. (2550). ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: หลักการและแนวคิด ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

สังศิต พิริยะรังสรรค์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร, บก. (2537). การกระจายอำนาจอย่างไรสร้างประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ : 179 การพิมพ์.

จุฑารัตน์ เอื้ออำนวยและคณะ. (2551). ยุติธรรมชุมชน : การเปิดพื้นที่ของชุมชนในการอำนวยความยุติธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา.

ชูวงศ์ ฉายะบุตร. (2539). การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ : สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล และคณะ. (2550). รายงานการศึกษาวิจัยการพัฒนาภารกิจด้านงานยุติธรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ณรงค์ เชื้อบุญช่วย, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ, สัมภาษณ์โดยคณะวิจัย, 7 พฤษภาคม 2553, สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กรุงเทพฯ, เทปบันทึกเสียง.

ธนา ยันตรโกวิท, ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ในการอภิปรายเวทีสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจ รูปแบบ และความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์.

พรภณ พงษ์เพชร. (2553). ความร่วมมือในการป้องกันปัญหายาเสพติดระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเยาวชน ศึกษาเฉพาะศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.). วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วิชัย รูปขำดี. (ม.ป.ป.). รายงานการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี พ.ศ. 2552.

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น. (2549). โครงการพลเมืองยุคใหม่ : หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านการปกครองท้องถิ่นสำหรับประชาชน. พิมพ์ครั้งที่ 2 , กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

วีระศักดิ์ เครือเทพ. (2550). เครือข่าย : นวัตกรรมการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : ซีโน ดีไซน์.

วุฒิสาร ตันไชย. (2547). การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น : ความก้าวหน้าหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540. นนทบุรี : คลังวิชา.

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. (2550). ความเชื่อมโยงของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนกับการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. (2551). การจัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ระบบการบริหารจัดการ และบทบาทต่อการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

อรทัย ก๊กผล และฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ, บก. (2552). เคล็ดลับการจัดบริการสาธารณะท้องถิ่น: บทเรียนจากรางวัลพระปกเกล้า’ 51. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

Agranoff, R. (2006, December). Inside Collaboration networks: Ten lesson for public managers [Special Issue]. Public Administration Review, 66 (6), 56-65.

Bryson, J. M., Crosby, B. C. & Stone, M. M. (2006, December). The Design and Implementation of Cross-sector Collaboration: Proposition from the literature [Special Issue]. Public Administration Review, 66 (6), 44-45.

Litvack, J. & Seddon, J. eds. (1999). Decentralization Briefing Notes. Washington D.C.: The World Bank.

McGuire, M. (2006, December). Collaboration Public Management: Assessing What We Know and How We Know [Special Issue]. Public Administration Review, 66 (6), 33-43.

Kickert, Klijin and Koppenjan. in Agranoff, R. (2006, December). Inside Collaboration Networks: Ten Lesson for Public Managers [Special Issue]. Public Administration Review, 66 (6), 56-65.

Thomson, A. M. & Perry, J. L. (2006, December). Collaboration Processes: Inside the Black Box [Special Issue]. Public Administration Review, 66 (6), 20-32.

Mandell, M. P. (2011, Fall). Collaboration through Network Structure for Community Building Efforts. Nation Civic Review, 90, 279-287.

United Nations Office on Drugs and Crime, Regional Centre for East Asia and the Pacific. (2007). An Introduction to Key Concept: Prevention that Work ! a Comprehensive Approach for Anti-drug Programmes. Bangkok : Author.