การเตรียมความพร้อมประเทศไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Main Article Content

Kriengsak Chareonwongsak

Abstract

     การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ปี พ.ศ. 2558 ที่กาลังจะมาถึงในอีก 3 ปีข้างหน้านี้ นับเป็นโอกาสสาคัญสาหรับไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการเข้าถึงตลาดเดียวที่มีขนาดใหญ่ครอบคลุมผู้บริโภคราว 580 ล้านคน การเข้าถึงปัจจัยการผลิต แรงงานราคาถูก แรงงานที่มีทักษะ และทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนการได้รับเงินลงทุนและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น การรวมตัวกันเป็นประชาคมจะเป็นเครื่องมือเพิ่มพลังอานาจต่อรองและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นในภูมิภาค เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในอนาคต


     อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ยังเป็นความท้าทายครั้งสาคัญสาหรับไทยเราด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งหากไม่มีการเตรียมความพร้อมที่ดีอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดความพร้อมทางด้านภาษา การขาดความเข้าใจ/ความตระหนักถึงผลกระทบและความจาเป็นของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนการไม่รู้จักเพื่อนบ้านและการเข้ามาทางานของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต


     ไทยเราจึงจาเป็นต้องมีการเตรียมพร้อม ปรับตัว ด้วยการตั้งเป้าหมายพัฒนาตนเองอย่างมีวิสัยทัศน์ สร้างสรรค์นวัตกรรม และปฏิวัติการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการมุ่งมั่นเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา การพัฒนาทักษะการคิด การขับเคลื่อนด้วยทักษะที่สามารถวัดได้ การขับเคลื่อนด้วยผลิตภาพ การพัฒนาบนฐานจุดแกร่ง รวมถึงการเตรียมพร้อมทางด้านความรู้และภูมิปัญญา แข่งขันในบางเรื่องที่เด่นและแกร่ง เพื่อให้ไทยสามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในเวทีที่จะเปิดกว้างสู่ระดับภูมิภาคกลุ่มอาเซียนและในระดับโลกมากขึ้น


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
chareonwongsak , kriengsak . (2020). การเตรียมความพร้อมประเทศไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. King Prajadhipok’s Institute Journal, 10(3). Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244399
Section
Original Articles

References

Agency for Science, Technology and Research Singapore, National survey of research and development in Singapore 2010 [Online] Available : http://www.a-star.edu.sg/Portals/0/media/RnD_Survey/RnD_2010.pdf

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2551) คลื่นลูกที่ 5-ปราชญสังคม : สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซสมีเดีย.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2542) สังคมพหุเอกานิยม : เอกภาพในความหลากหลาย. กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซสมีเดีย.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2546) ภาพอนาคตและคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์. กรุงเทพฯ : โครงการ วิถีการเรียนรู้ของคนไทย.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2545-2546) คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์แบ่งตามช่วงวัย. กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2553) The Next 100 Years จะเกิดอะไรขึ้นในรอบ 100 ปี พยากรณ์โลกวันนี้ถึงปี 2100. กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซสมีเดีย.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2543) การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์สำคัญสู่ความสาเร็จของการปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซสมีเดีย.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2545) ลายแทงนักคิด. กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซสมีเดีย.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2546) การคิดเชิงวิเคราะห์. กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซสมีเดีย.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2546) การคิดเชิงสังเคราะห์. กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซสมีเดีย.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2546) การคิดเชิงมโนทัศน์. กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซสมีเดีย.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2544) การคิดเชิงวิพากษ์. กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซสมีเดีย.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2545) การคิดเชิงประยุกต์. กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซสมีเดีย.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2546) การคิดเชิงเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซสมีเดีย.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2546) การคิดเชิงบูรณาการ. กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซสมีเดีย.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2546) การคิดเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซสมีเดีย.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2549) การคิดเชิงสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซสมีเดีย.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2547) การคิดเชิงอนาคต. กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซสมีเดีย.

วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ, การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 23 เมษายน 2555.

วิจัยชี้ เด็กไทย 8 ใน 10 คน ไม่กล้าไปทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนเพราะกลัวเรื่องภาษา, มติชนออนไลน์, 29 พฤษภาคม 2012.

วลัยพร แสงนภาบวร. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกับทิศทางด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร. สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร. วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555.

ค่าแรง, ประสิทธิภาพ. ประสิทธิผลการทางานของประชาคมอาเซียน [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก, http://www.thai-aec.com/129

แบ็กซ์เตอร์ฯ สานต่อโครงการ “ชีวิตสดใส สังคมไทยยั่งยืน” ปี 2 สนับสนุนการศึกษา ร่วมพัฒนาห้องสมุด [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก, http://www.baxter.co.th/th/CSR/Library_Support/index.html

IMD ประเมินการศึกษาไทยเกือบรั้งท้าย 47 จาก 58 ประเทศ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก, http://www.manager.co.th/qol/viewnews.aspx?NewsID=9530000168439

ประเทศ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) สูงที่สุดในโลก ห้องสมุด [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก, http://www.oknation.net/blog/monchai83/2011/07/02/entry-2

/2555 เรื่อง “ประชาคมอาเซียนกับความคาดหวังของคนไทย” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก, http://nidapoll.nida.ac.th/main/index.php/en/poll-new/nidapoll-2555/237-poll-24-2555

องค์ความรู้ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community: AEC) [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.thai-aec.com/160