เลือกตั้งระบบใหม่ ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : ใหม่จริงหรือแค่ลวงตา?

Main Article Content

Pattama Subkhampang

Abstract

     การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2550 นับเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 22 อันมีผลทาให้ประเทศไทยมีสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ 23 และสุดท้ายมีรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี ชุดที่ 57 เข้ามาบริหารประเทศ ภายหลังการรอคอยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นเวลากว่า 1 ปีครึ่ง นับแต่วันทารัฐประหาร 19 กันยายน 2549


     เป็นที่ทราบกันดีว่า “การเลือกตั้ง” เป็นกลไกหรือเครื่องมือหลักที่ใช้ในการคัดสรร “ผู้แทน” ของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอานาจอธิปไตย สาหรับประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งประเทศไทยก็เช่นกัน นับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2475 – พ.ศ.2548 มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปมาแล้วรวม 21 ครั้ง โดยเฉลี่ย มีการเลือกตั้ง 3.5 ปี/ครั้ง


     แต่จากประสบการณ์ในอดีต เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า “ประชาธิปไตยทางผู้แทน” ในแบบของไทย ยังเป็นประชาธิปไตยที่ไม่เต็มใบ โดยที่ต้นตอหรือรากเหง้าของปัญหาส่วนหนึ่งนั้นเกิดจาก “การเลือกตั้ง” ทั้งการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่สามารถคัดสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เข้าไปใช้อานาจรัฐแทนประชาชนได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
subkhampang, pattama . (2020). เลือกตั้งระบบใหม่ ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : ใหม่จริงหรือแค่ลวงตา?. King Prajadhipok’s Institute Journal, 6(1). Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244648
Section
Original Articles

References

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ. สาระสาคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2540 ฉบับรับฟังความคิดเห็น. เอกสารอัดสาเนา.

ผู้จัดการออนไลน์. “กฤษฎีกานัดแจงคดี 3 ใบแดงว่าที่ สส.บุรีรัมย์ พรุ่งนี้”. 6 มกราคม 2551.

ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ และคณะ. รายงานการวิจัย เรื่อง ประเมินผลการใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจาปี 2548. เอกสารอัดสาเนา.

สถาบันพระปกเกล้า. บทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้ดีขึ้น. สถาบันพระปกเกล้า : บริษัท อักษรโสภณ จากัด, 2544.

สถาบันพระปกเกล้า. บทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งให้ดีขึ้น. สถาบันพระปกเกล้า. เอกสารอัดสาเนา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. ข้อมูลสถิติ และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2548. เอกสารอัดสาเนา.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550.

Most read articles by the same author(s)