ปริทัศน์หนังสือ Future Forward - The Rise and Fall of a Thai Political Party -

Main Article Content

Suthikarn Meechan

Abstract

บทความนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาและความน่าสนใจของหนังสือ เรื่อง Future Forward - The Rise and Fall of a Thai Political Party เขียนโดย Duncan McCargo และ Anyarat Chattharakul ซึงตีพิมพ์โดย Nordic Institute of Asian Studies Press ในปี ค.ศ.2020 โดยหนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ผู้นำพรรค ผู้ลงคะแนน และพรรคการเมือง  ซึ่งผู้เขียนได้ฉายภาพให้เห็นถึงพัฒนาการ ตัวแสดงที่สำคัญในพรรค เงื่อนไขทางการเมือง และการเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ตามเส้นทางเวลาของพรรคอนาคตใหม่ นับตั้งแต่การเปิดตัวคณะผู้ก่อตั้งพรรคเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  การยุบพรรคตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  ไปจนถึงการชุมนุมประท้วงของเยาวชนและนักกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Meechan, S. (2021). ปริทัศน์หนังสือ Future Forward - The Rise and Fall of a Thai Political Party: -. King Prajadhipok’s Institute Journal, 19(2), 147–156. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/247664
Section
Book Review

References

Anyarat Chattharakul,(2019), “Social media: Hashtag #Futurista”, Contemporary Southeast Asia, 41(2), 170-175
Aim Sinpeng,(2019), “Campaigning without Vote Canvassers: Part I of the Futurista Campaigning”, Retrieved from URL https://www.thaidatapoints.com/post/campaigning-without-vote-canvassers-part-i-of-the-futurista-campaigning (25 February 2021).
Duncan McCargo, (2005), “Network monarchy and legitimacy crises in Thailand”, The Pacific Review, 18:4, 499-519.
James Ockey, (2020), “Future—Forward? the past and future of the future forward party”, Southeast Asian Affairs, pp.355-378.
Petra Desatova, (2019), “Bangkok: Two Cities”. Contemporary Southeast Asia, 41(2), 176-182.
เอนก เหล่าธรรมทัศน์, (2556), สองนคราประชาธิปไตย : แนวทางปฏิรูป การเมือง เศรษฐกิจ เพื่อประชาธิปไตย(พิมพ์ครั้งที่ 8), กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.