Aim and Scope

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาการวิจัยแบบสหวิทยาการ จากหลากหลายศาสตร์ร่วมกัน อาทิเช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์

ISSN: 1686-1442

การประเมินบทความ
ผู้อ่านหรือผู้ประเมินบทความ (Reviewer) เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3 คน/บทความ โดยผู้ประเมินบทความจะไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blinded Peer Review)

ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ
             ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม
             ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม

Complete the article

2020-04-01

สำหรับผู้ประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ 
ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น (search) ชื่อของผู้เขียนในอนาคต ดังนี้

1. ข้อมูลผู้แต่ง (Constructors) ขอให้กรอกข้อมูลผู้แต่งให้ครบทุกคนที่เป็นภาษาไทยและอังกฤษ เช่น ชื่อ สกุล สังกัด ประเทศ อีเมล 
2. คำสำคัญ (Keywords) ให้ทำการกรอกทีละคำ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

อ่านก่อน Submission

2018-07-24

1. หากไม่สามารถ submission ได้
     A: ผู้ใช้ไม่ได้ตั้งค่าสถานะผู้ใช้เป็น Author ในวารสาร ศึกษาวิธีการได้ที่ 
           Click
2. วิธีการ Submission ขอให้ผู้ใช้ระบบดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
     2.1 ขั้นตอนที่ 2 Upload Submission  Click
     2.2 ขั้นตอนที่ 3 Enter Metadata  Click

3. หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ Click

Vol. 29 No. 2 (2023): Warasan Phuetikammasart Vol. 29 No. 2 July 2023

Published: 2023-07-31

View All Issues

เรื่องที่ลงวารสาร

 1. เป็นบทความในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่เน้นการวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ ในเชิงสหวิทยาการและต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใด ๆ มาก่อน มิฉะนั้นถือว่าผิดจรรยาบรรณ
 2. ประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์
  2.1 บทความวิจัย ควรให้มีรูปแบบการนำเสนอการวิจัยและผลที่ได้รับอย่างเป็นระบบโดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้) บทนำ (Introduction) ที่ครอบคลุมความสำคัญและที่มาของปัญหาวิจัยพร้อมทั้งเสนอภาพรวมของบทความและวัตถุประสงค์ของการวิจัย การประมวลเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) วิธีการวิจัย (Research Methodology) ที่สามารถอธิบายวิธีดำเนินการวิจัยรวมถึงการเก็บข้อมูลหรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยอย่างชัดเจน ผลการศึกษา (Research Findings) อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (Discussion/Conclusion)
  2.2 บทความวิชาการ
  หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนำเสนออย่างสมบูรณ์ และมีลำดับเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ตามหลักวิชาการ โดยมีการสรุปประเด็น อาจเป็นการนำความรู้ กรอบแนวคิดและทฤษฎีจากแหล่งต่าง ๆ มาสังเคราะห์ โดยที่ผู้เขียนสามารถให้ทัศนะทางวิชาการผ่านมุมมองของตนเองได้อย่างเด่นชัด และเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่าน  
  2.3 บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) เป็นงานเขียนบทความที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระ คุณค่าและคุณูปการของหนังสือ เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้และสามารถนำไปต่อยอดได้โดยบทวิจารณ์หนังสือควรมีองค์ประกอบได้แก่ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้เขียนหนังสือ บทนำ สาระสำคัญของหนังสือบทสรุป และเอกสารอ้างอิง
 3. ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินและให้การยอมรับ จำนวน 3 คน
 4. ผู้เขียนต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาการวาสารกำหนด และผู้เขียนต้องยินยอมให้ บรรณาธิการ แก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้ในขั้นสุดท้ายก่อนเผยแพร่
 5. ผู้เขียนต้องกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศ (Thai Journals Online –Thaijo--) www.tci-thaijo.org และศึกษาหลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับ

เจ้าของ :: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 17600 https://bsri.swu.ac.th, email::BsriEditor@gmail.com

รอบการตีพิมพ์ :: มกราคม และ กรกฎาคม

Indexed in tci