ปัจจัยเชิงสาเหตุของการธำรงรักษาบุคลากรนักบินของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย

Main Article Content

ธัญญา ญาณภักดี
พัทรียา หลักเพ็ชร

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของโมเดลการธำรงรักษาบุคลากรนักบินของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากนักบินของสายการบินต้นทุนต่ำ
ในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 317 คน โดยใช้แบบสอบถามในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ทรัพยากร
ของงาน และความผูกพันในงานที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการธำรงรักษาพนักงาน และปัจจัยเกี่ยวกับทรัพยากร
ส่วนบุคคลมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการธำรงรักษาบุคลากรโดยผ่านความผูกพันในงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และโมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตลอดจนมีความสามารถในการพยากรณ์คิดเป็น
ร้อยละ 46.5 ( =0.465) ข้อค้นพบสำคัญพบว่าความผูกพันในงาน ทรัพยากรของงาน และค่าตอบแทนที่เป็น
ตัวเงินนั้นส่งผลให้นักบินตัดสินใจคงอยู่ในองค์กรตามลำดับ และความผูกพันในงานนั้นเป็นตัวแปรส่งผ่าน
ของทรัพยากรส่วนบุคคลที่ช่วยในการธำรงรักษาบุคลากรได้ ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรให้ความสนใจกับประเด็นดังกล่าวเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการธำรงรักษาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ญาณภักดีธ., & หลักเพ็ชรพ. (2020). ปัจจัยเชิงสาเหตุของการธำรงรักษาบุคลากรนักบินของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Warasan Phuettikammasat), 26(1), 82-101. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/205173
Section
Research Article
Author Biographies

ธัญญา ญาณภักดี, คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Graduate Student, Master Degree in Airline and Transportation Management, The Graduate School of Tourism Management, National Institute of Development Administration,

พัทรียา หลักเพ็ชร, คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

References

โกศล จิตวิรัตน์, นรพล จินันท์เดช, ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์, และอุไรวรรณ แย้มนิยม. (2556). การวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับด้วยโปรแกรม Mplus. วารสารสมาคมนักวิจัย, 18(2), 70-83
จักรพงษ์ อินทรสงเคราะห์, วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ, และอมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์. (2558). ความผูกพันองค์การของนักบินผู้ช่วย บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน). การจัดการสมัยใหม่, 13(1), 119–131.
ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2558). เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย: แนวทางสู่ความสำเร็จ. (พิมพ์ครั้งที่ 3.). กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์.
ณปภัช นาคเจือทอง. (2552). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
บุรทิน ขำภิรัฐ. (2548). การพัฒนา การตรวจสอบความตรง และความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลความเป็นคณบดี. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยาลัย.
วรัญญู พินทุสมิต. (2550). การบริหารค่าตอบแทนที่มีประสิทธิผล: กรณีศึกษา บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ษมาภรณ์ ล้อมทอง, บังอร จึงธีรพานิช, & เอกชัย คะชา. 2551. ปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานระดับจัดการ กรณีศึกษา บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด. สารนิพนธ์โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สกล บุญสิน. (2559). ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อการจ่ายค่าตอบแทน. WMS Journal of Management, 5(2), 12–29.
สมิต สัชชุกร. (2550). การธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ. สืบค้นเมื่อวัน 16 สิงหาคม 2561, จากเว็บไซต์: https://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=348&pageid=2&read=true&count=true
สันทัด เสริมศรี. (2551). คำอธิบายความสัมพันธ์ทางสังคม ในบริบททฤษฏีการแลกเปลี่ยนทางสังคม. มนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์, 25(2), 3–4.
Adams, J. S. (1963). Toward an Understanding of Inequality. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67(5), 422–436.
Agyeman, C. M., & Ponniah, V. M. (2014). Employee Demographic Characteristics and Their Effects on Turnover and Retention in MSMEs. International Journal of Recent Advances in Organizational Behaviour and Decision Sciences, 1(1), 12–29.
Airila, A., Hakanen, J. J., Schaufeli, W. B., Luukkonen, R., Punakallio, A., & Lusa, S. (2014). Are job and personal resources associated with work ability 10 yearslater? The mediating role of work engagement. Work & Stress, 28(1), 87–105.
Akhtar, C. S., Aamir, A., Khurshid, M. A., Abro, M. M. Q., & Hussain, J. (2015). Total Rewards and Retention: Case Study of Higher Education Institutions in Pakistan. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 210, 251–259.
Avey, J. B., Luthans, F., & Youssef, C. M. (2010). The Additive Value of Positive Psychological Capital in Predicting Work Attitudes and Behaviors. Journal of Management, 36(2), 430–452.
Babakus, E., Yavas, U., & Karatepe, O. M. (2008). The Effects of Job Demands, Job Resources and Intrinsic Motivation on Emotional Exhaustion and Turnover Intentions: A Study in the Turkish Hotel Industry. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 9(4), 384–404.
Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2008). Towards a model of work engagement. Career Development International, 13(3), 209–223.
Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2014). Job Demands–Resources Theory. In P. Y. Chen & C. L. Cooper (Eds.), Wellbeing: A Complete Reference Guide, Work and Wellbeing (pp. 37–64). John Wiley & Sons.
Bakker, A., Demerouti, E., & Schaufeli, W. (2003). Dual processes at work in a call centre: An application of the job demands – resources model. European Journal of Work and Organizational Psychology, 12(4), 393–417.
Bakkera, A. B., Wilmar B. Schaufeli, Leiter, M. P., & Taris, T. W. (2008). Work engagement: An emerging concept in occupational health psychology. Work & Stress, 22(3), 187–200.
Barbier, M., Hansez, I., Chmiel, N., & Demerouti, E. (2003). Performance expectations, personal resources, and job resources: How do theypredict work engagement? European Journal of Work and Organizational Psychology, 22(6), 750–762.
Bhatnaga, J. (2012). Management of innovation: role of psychological empowerment,work engagement and turnover intention in the Indian context. The International Journal of Human Resource Management, 23(5), 928–951.
Boeing. (2019). Pilot & Technician Outlook 2019-2038. Retrieved from https://www.boeing.com/commercial/market/pilot-technician-outlook/
Braine, R. De, & Roodt, G. (2011). The Job Demands-Resources model as predictor of work identity and work engagement: A comparative analysis. SA Journal of Industrial Psychology, 37(2), 1–11.
Chen, C.-F., & Chen, S.-C. (2012). Burnout and Work Engagement among Taiwanese Flight Attendants: the Application of Job Demands-Resources Model. The International Journal of Aviation Psychology, 22(1), 41–58.
Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. Advances in Hospitality and Leisure, 8(2), 295–336.
Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best Practices in Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations for Getting the Most From Your Analysis. Practical Assessment Research & Evaluation, 10(7), 1–9
Cuyper, N. De, Mauno, S., Kinnunen, U., & Mäkikangas, A. (2011). The role of job resources in the relation between perceived employability and turnover intention: A prospective two-sample study. Journal of Vocational Behavior, 78(2), 253–263.
Edwards, A. (2015, May 18). 5 Reasons to Retain Employees. Retrieved from https://www.linkedin.com/pulse/5-reasons-retain-employees-allyson-edwards
Fornel, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39–50.
Garrosa, E., Moreno-Jiménez, B., Muñoz, A. R., & Rodríguez-Carvajal, R. (2011). Role stress and personal resources in nursing: A cross-sectional study of burnout and engagement. International Journal of Nursing Studies, 48(4), 479–489.
Hair, J. F. ๋j., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis (Seventh Ed). New Jersey: Pearson Education Limited.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. New Challenges to International Marketing, 20, 277–319.
Hobfoll, S. E. (2002). Social and psychological resources and adaptation. Review of General Psychology, 6(4), 307–324.
Hox, J. J., & Maas, C. J. M. (2001). The Accuracy of Multilevel Structural Equation Modeling With Pseudobalanced Groups and Small Samples. Structural Equation Modeling, 8(2), 157–174.
Kim, H., & Stoner, A. (2008). Burnout and Turnover Intention Among Social Workers: Effects of Role Stress, Job Autonomy and Social Support. Administration in Social Work, 32(3), 5–25.
Kim, W. (2017). Examining Mediation Effects of Work Engagement Among Job Resources, Job Performance, and Turnover Intention. PERFORMANCE IMPROVEMENT QUARTERLY, 29(4), 407–425.
Knudsen, H. K., Ducharme, L. J., & Roman, P. M. (2009). Turnover Intention and Emotional Exhaustion “at the Top”: Adapting the Job Demands–Resources Model to Leaders of Addiction Treatment Organizations. Journal of Occupational Health Psychology, 14(1), 84–95.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607–610.
Kulikowski, K., & Sedlak, P. (2017). Can you buy work engagement? The relationship between pay, fringe benefits, financial bonuses and work engagement. Current Psychology.
Lange, A. H. de, Witte, H. De, & Notelaers, G. (2008). Should I stay or should I go? Examining longitudinal relations among job resources and work engagement for stayers versus movers. Work & Stress, 22(3), 201–223.
M.Karatepe, O., & A.Olugbade, O. (2009). The effects of job and personal resources on hotel employees’ work engagement. International Journal of Hospitality Management, 28(4), 504–512.
Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2010). Human Resource Management (13th ed.). Ohio: South-Western, Cengage Learning.
Mauno, S., Kinnunen, U., & Ruokolainen, M. (2007). Job demands and resources as antecedents of work engagement: A longitudinal study. Journal of Vocational Behavior, 70(1), 149–171.
Memon, M. A., Salleh, R., & Baharom, M. N. R. (2017). The Mediating Role of Work Engagement Between Pay Satisfaction and Turnover Intention. International Journal of Economics, Management and Accounting, 25(1), 43–69.
Mendes, F., & Stander, M. W. (2011). Positive organisation: The role of leader behaviour in work engagement and retention. SA Journal of Industrial Psychology, 37(1), 1–13.
Milkovich, G. T., & Newman, J. M. (2005). Compensation (8th ed.). Dunfermline: McGraw-Hill/Irwin.
Nienaber, R., Bussin, M. H. R., & Henn, C. (2011). The relationship between personality types and reward preferences. Acta Commercii, 11(2). https://doi.org/https://doi.org/10.4102/ac.v11i2.153
Nunnally, J. . (1978). Psychometric theory (2nd ed.). New York: McGraw-Hil.
Petersen, L. (2019, April 2). Why Are Employee Retention Strategies Important? Retrieved from https://smallbusiness.chron.com/employee-retention-strategies-important-1241.html
Prouse, E. (2010). The influences of work engagement and intention to turnover in pilots and cabin crew in a New Zealand based airline organisation. Massey University.
Richman, A. L., Civian, J. T., Shannon, L. L., Hil, E. J., & Brennan, R. T. (2008). The Relationship of Perceived Flexibility, Supportive Work-Life Policies, and Use of Formal Flexible Arrangements and Occasional Flexibility to Employee Engagement and Expected Retention. Community Work & Family, 11(2), 183–197.
Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and theirrelationship with burnout and engagement: a multi-sample study. Journal of Organizational Behavior, 25(3), 293–315.
Shahpouri, S., Namdari, K., & Abedi, A. (2016). Mediating role of work engagement in the relationship between job resources and personal resources with turnover intention among female nurses. Applied Nursing Research, 30(1), 216–221.
T.S.Kumar. (2016). EMPLOYEE RETENTION: A KEY TOOL FOR ORGANISATION PROFITABILITY. Shanlax International Journal of Management, 4(2), 65–68.
Terera, S. R., & Ngirande, H. (2014). The Impact of Rewards on Job Satisfaction and Employee Retention. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(1), 481–487.
Tooren, M. van den, & Jong, J. de. (2014). Job demands-resources and employee health and well-being: The moderating role of contract type. Career Development International, 19(1), 101–122.
Weldeyohannes, G. (2016). Compensation Practice and Teachers Turnover Intention in Tigray. International Journal of Science and Research, 5(9), 1372–1379.
Williams, B., Brown, T., & Onsman, A. (2010). Exploratory factor analysis: A five-step guide for novices. Australasian Journal of Paramedicine, 8(3), 1–13.
Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., Demerouti, E., & Schaufeli, W. B. (2007). The Role of Personal Resources in the Job Demands-Resources Model. International Journal of Stress Management, 14(2), 121–141.
Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., Demerouti, E., & Schaufeli, W. B. (2009). Reciprocal relationships between job resources, personal resources, and work engagement. Journal of Vocational Behavior, 74(3), 235–244.
Yavas, U., Karatepe, O. M., & Babakus, E. (2013). Does hope buff er the impacts of stress and exhaustion on frontline hotel employees’ turnover intentions? Tourism : An International Interdisciplinary Journal, 61(1), 29–39.