Published: 2020-01-07

การศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1

ชลิตาสรณ์ ชญาภาภูริดา, สุรชัย มีชาญ, ทวิกา ตั้งประภา

24-41

การวิจัยและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อรพินทร์ ชูชม, พรรณี บุญประกอบ, มนัส บุญประกอบ, อุษา ศรีจินดารัตน์, สุชาดา สุธรรมรักษ์

42-60