The Study of the Suphanburi Vocational College’s Image

Main Article Content

Orathai ทำมา

Abstract

The  purposes  of  this  study  were:  1)  To study  the  Suphanburi  Vocational  College’s Image  2)  To  propose guidelines  to  create the  Suphanburi  Vocational  College’s Image. The  population  used  in  the  research was administrators, teachers, students, parents of  Suphanburi  Vocational  College, totally  of  4,100  people.  The  Sample  selection  by  calculating  the  confidence  level  from  the Taro  Yamane  was  at  95  percentage, the  error  was  not  more  than  0.05  percentage.  The  stratified random  sampling  method yielded 766 people and using a satisfaction questionnaire. The study  found  that  the respondents  were  more  female  than  males. Their  age  were  less  than  or  equal  to  30  years  old.  The  most  were  younger  than  or  equal  to  30  years  old.  They  were  students  and  parents.  The  average  of  the  respondent’s  level  of  the  Suphanburi  Vocational  College  was  4.30  at  a  high  level. The  average  of  the  administrators  considering was  4.59  at  the  highest  level  and  the  average  of  the  social  responsibility  was  4.01  at  a  high  level.  The  aspect  average  image  was  at  the  least.  When  considering  each item, there  were  3  items  at  the  highest  level mentioned  in  item  no.36;  Teaching  and  learning  courses  can  meet  the  needs  as  mentioned  in  item  no.58;  The  organization  provides  opportunities  for  teachers  and  educational  personnel  to  develop  their  progress  in  their  positions  mentioned  in  item  no.59; The  organization  provides  training  and regularly  sends  teachers  and  educational  personnel  to  train  as  mentioned  in  item  no.35; The  average  of  teacher  polite  speech  to  both  students  and  parents  was  moderate  at  3.38.  It  was  suggested  that  the  research  results  should  be  used  and  improved  in  the  weak  areas  of  the  college  image  and  further  developed  into  strengths.  And  should  take  the  strengths  of  management, should  maintain  and  develop  even  more  so  as  to  create  a  good  image  of  the  college  in  the  future.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ทำมา อ. (2017). The Study of the Suphanburi Vocational College’s Image. Vocational Education Central Region Journal, 1(2), 77–83. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/IVECJournal/article/view/246476
Section
Research Articles

References

ชนนิกานต์ เสริตานนท์. (2554). ประสิทธิภาพของความสอดคล้องระหว่างธุรกิจหลักกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การต่อภาพลักษณ์องค์กร. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรและนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นลินี พานสายตา. (2555). การรับรู้ภาพลักษณ์คุณภาพบัณฑิตหลักสูตรและการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์.

พจน์ ใจชาญสุขกิจ. (2557). จาก CSR สู่ CSV การสร้างองค์กรและสังคมที่ดี… ก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน. ว. Marketplus. 6(60): 96-98.

พูนลาภ ชัชวาลโฆษิต. (2553). บริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน. ว. Productivity World. 15(88): 37-41.

วนาวัลย์ ดาตี้. (2554). การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร. ว. มหาวิทยาลัยนเรศวร. 19(3): 100-107.

วชิรวิทย์ ยางไชย. (2554). การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาตามทัศนะของนักเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธี.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.3(2): 99-117.

ศุภมาศ ปลื้มกุศล. (2559). อัตลักษณ์ขององค์กรจากการรับรู้ของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย. ว. วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 11(1): 23-34.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่1/2557. http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/research/14/data_0501220714.pdf

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2551). สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551.กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). สมรรถนะการศึกษาไทยบนเวทีสากล พ.ศ. 2551.กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิก.

สุมาวดี พวงจันทร์, เอกรินทร์ สังข์ทอง, เรชา ชูสุวรรณ และผ่องศรี วณิชย์ศุภวงศ์. (2559). ยุทธศาสตร์การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทศวรรษหน้า (พุทธศักราช 2558 -2567). ว. ศึกษาศาสตร์. 27(1):

อมรวิชช์ นาครทรรพ. (2556). อุดมศึกษาไทยในรอบศตวรรษ : จากโอกาสและความหวังในอดีตสู่วิกฤตคุณค่าปริญญาในยุคอุดมศึกษาประชานิยม. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Gray, E.R. and Balmer, J. M. (1998). Manaing Image and Corporate Requtation.Long Range Planning. 31(5): 695-702.