Announcements

ประกาศเรื่อง การกำหนดค่า CopyCatch

2021-01-29

        วารสารวารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม ได้กำหนดความซ้ำของผลงาน ด้วยโปรแกรม CopyCat เว็บ Thaijo ในระดับ ไม่เกิน 25% สำหรับบทความวิจัย และในระดับ ไม่เกิน 10% สำหรับบทความวิชาการ โดยมีผลตั้งแต่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นตันไป